Zijn uw leges nog veilig? Tonnaer helpt u hierbij

De Volkskrant heeft er 16 december jongstleden al een artikel (klik hier voor het artikel) aan gewijd: “gratis (ver)bouwen”. In dit artikel gaat de krant in op het feit dat wanneer voor een bepaald gebied het bestemmingsplan niet meer geldig is, de gemeente voor die gebieden geen leges meer kan vorderen.

Dit alles heeft te maken met de levensduur van een bestemmingsplan/beheersverordening. Als de gemeenteraad namelijk niet vóór het verstrijken van de periode van tien jaar, een nieuw bestemmingsplan of een nieuwe beheersverordening heeft vastgesteld, dan wel een verlengingsbesluit heeft genomen, vervalt de bevoegdheid tot het invorderen van rechten over daarna door de gemeente verstrekte diensten die verband houden met het bestemmingsplan.

Mogelijk geldt dit ook voor een aantal gebieden binnen uw gemeente. Zijn er plannen die de termijn van tien jaar al zijn gepasseerd? Of zijn er plannen die binnen aanzienlijke tijd deze termijn zullen passeren? Dan loopt uw gemeente het risico dat voor die gebieden geen leges gevorderd kunnen worden.

Tonnaer adviseurs in Omgevingsrecht heeft een overzicht gemaakt van de mogelijkheden om een bestemmingsplan of beheersverordening te actualiseren met de daarbij horende voor- en nadelen.

Waar geregeld?ProcesVoordelenNadelen
VerlengingsbesluitArtikel 3.1 lid 3 Wro

Artikel 8.2 Wro

Besluit dient gemotiveerd te worden -> plan in overeenstemming met goede ruimtelijke ordening?

Op het verlengingsbesluit is de UOV niet van toepassing. Na het nemen van het verlengingsbesluit kan bezwaar worden ingediend bij de gemeente door belanghebbenden, vervolgens kan beroep worden ingesteld bij de AbRS.

Lage kosten

Weinig voorbereiding

Verlengingsbesluit kan snel worden genomen

Een verlengingsbesluit is niet van toepassing op bestemmingsplannen die vóór 1 juli 2008 als ontwerp ter inzage zijn gelegd (artikel 9.1.4 sub 2 Invoeringswet Wro)
BestemmingsplanArtikel 3.1 jo

Artikel 3.8 Wro

Voorafgaand aan de wettelijke procedure vindt vooroverleg plaats. Op het bestemmingsplan is de UOV van toepassing (afdeling 5.5 Awb jo artikel 3.8 Wro). Dit betekent dat door een ieder zienswijzen ingediend kunnen worden. Vervolgens kan beroep worden ingediend bij de AbRS.Gedigitaliseerd bestemmingsplanKosten voor opstellen bestemmingsplan

Lange procedure (circa 0,5-1 jaar)

BeheersverordeningArtikel 3.38 WroGeen procedureregels voor de voorbereiding. Bestuursrechtelijke rechtsbescherming tegen de vaststelling van een verordening is uitgesloten (artikel 8:3 lid 1 sub a Awb).

Kan wel indirect bij bestuursrechter aan de orde komen, via beroep tegen omgevingsvergunning.
Ook weigering om bestemmingsplan vast te stellen is appellabel

Weinig voorbereiding en lage kosten (indien analoge kaarten worden gebruikt)

Geen procedure

Geen beroepsmogelijkheid

Geen echt digitaal plan, omdat de bestaande plankaarten en voorschriften worden gebruikt

Wijzigingsbevoegdheden mogen niet opgenomen worden

Omgevingsplan (bestemmingsplan verbrede reikwijdte)Artikel 7 Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet2 keer per jaar wordt het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet aangepast (1 maart, 1 oktober). Gemeente kan een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opstellen.

Bestemmingsplanprocedure blijft hetzelfde, zie bestemmingsplan.

Verlengde looptijd

Beleidsregels in bestemmingsplan

Doorschuiven onderzoeks verplichting naar vergunningfase

Vermindering planschade

Minder digitaliserings vereisten

Flexibiliteit

Kosten voor opstellen bestemmingsplan verbrede reikwijdte

Lange procedure (circa 0,5-1 jaar)

Aanvraag moet worden goedgekeurd

Niets doenKost geen tijd en geld om plan op te stellenGeen leges e.d. meer heffen

In het overgangsrecht in de Invoeringswet Omgevingswet zal worden bepaald dat alle bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden aangemerkt als onderdeel van één omgevingsplan. Dat betekent dat gemeenten al direct bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet formeel beschikken over één gebiedsdekkend omgevingsplan met een groot deel van de regels die nu binnen de gemeente gelden. Maar totdat deze wet in werking treedt (medio 2019) zal elke gemeente wel geldige bestemmingsplannen moeten hebben, willen nog leges kunnen worden geïnd.

Wilt u hier meer over weten? Of heeft u ondersteuning nodig bij het veilig stellen van uw leges? Neem vrijblijvend contact met ons op via uw contactpersoon bij Tonnaer of via onderstaande gegevens.

Telefoon:          040 – 257 13 36

Mail:                 info@tonnaer.nl