Wijzigingen bij vaststelling bestemmingsplan moeten expliciet worden vermeld bij het vaststellingsbesluit

In de zaak die in deze uitspraak aan de orde was, had de gemeente bij vaststelling een wijziging doorgevoerd in het bestemmingsplan die niet was weergegeven in de nota van zienswijzen of in de lijst van ambtelijke aanpassingen. De Afdeling oordeelt hierover:
De planregel stemt in zoverre niet overeen met het besluit tot vaststelling, zodat het besluit en de planregel, in onderlinge samenhang bezien, in zoverre in strijd zijn met de rechtszekerheid.
Het betreffende planonderdeel wordt vernietigd.

Zie: Ab 8 februari 2012, 201012470/1/R3