Wettelijke grondslag voor Chw-experimenten voorlopig vervallen door uitspraak Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan ‘Spoorzone’ van de gemeente Culemborg vernietigd, dat de herinrichting van het stationsgebied mogelijk maakt. Ter voorbereiding van dit plan is gebruik gemaakt van enkele bepalingen uit het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dit uitvoeringsbesluit vindt zijn grondslag in de Crisis- en herstelwet.  Op grond van de Crisis- en herstelwet kan een project worden aangewezen als experiment als dat bijdraagt aan innovatieve ontwikkelingen, duurzaamheid en aan het bestrijden van de economische crisis. In het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet is een aantal projecten genoemd die zijn aangewezen als experiment, waaronder het project Spoorzone van de gemeente Culemborg. Voor deze projecten geldt dat van diverse planologische en milieuregels mag worden afgeweken. Zo mag de looptijd van een bestemmingsplan niet de gebruikelijke tien jaar, maar een periode van twintig jaar bedragen. In de Crisis- en herstelwet staat dat in het uitvoeringsbesluit moet worden bepaald van welke planologische en milieuregels mag worden afgeweken en voor welke periode. In het uitvoeringsbesluit staat echter niet hoe lang gebruik gemaakt mag worden van de mogelijkheid om af te wijken van de normale wettelijke regels. Dat is in strijd met de Crisis- en herstelwet, aldus de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State. Daarom zijn die bepalingen uit het uitvoeringsbesluit ‘onverbindend’ en zijn deze niet langer van toepassing. De gemeenteraad van Culemborg kon het bestemmingsplan daardoor niet baseren op de bepalingen die voor deze experimenten zijn bedoeld. In artikel 7c van het uitvoeringsbesluit zijn naast Culemborg nog meer gemeenten aangewezen om voor bepaalde projecten te experimenteren met ruimere planologische en milieuregels, vooruitlopend om de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat deze experimenteerprojecten geen gebruik meer kunnen maken van artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dat op zo kort mogelijke termijn een reparatie zal plaatsvinden.