We zijn er bijna, we zijn er bijna…

De Invoeringswet Omgevingswet is op 5 januari 2017 in consultatie gegaan. Daarmee komt de invoering van het nieuwe wettelijke stelsel weer een stap dichterbij. Nu de definitieve amvb’s nog, de ministeriële regelingen, het Invoeringsbesluit en de aanvullingswetten met alles wat daarbij hoort…

De Invoeringswet regelt het overgangsrecht, geeft de basis voor het Digitale Stelsel Omgevingswet, wijzigt de Omgevingswet op onderdelen, vult de Omgevingswet aan met diverse regelingen, regelt overname van recente wetgeving in de Omgevingswet en regelt de intrekking en wijziging van andere wetten. Hieronder volgt per onderdeel een heel korte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten.

Overgangsrecht

Als de Omgevingswet in werking treedt, heeft elke gemeente op grond van het overgangsrecht van rechtswege één omgevingsplan. Alle bestaande bestemmingsplannen (incl. wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen), beheersverordeningen, voorbereidingsbesluiten en inpassingsplannen vormen automatisch dat ene omgevingsplan. Dit wordt aangevuld met overgangsregels van het rijk, die tijdelijk de eventuele gaten vult die kunnen vallen door het vervallen van het Activiteitenbesluit. De (andere) gemeentelijke verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving gaan niet van rechtswege onderdeel uit maken van het overgangsrechtelijke omgevingsplan. Deze blijven dus naast het omgevingsplan bestaan totdat de gemeente deze zelf integreert. De termijn voor het opstellen van een ‘echt’ omgevingsplan wordt nader bepaald bij Koninklijk Besluit.

Voor wat betreft de omgevingsvisie geldt eveneens een nader te bepalen uitstel van de wettelijke plicht om over een dergelijke visie te beschikken en is een gelijkstellingsbepaling opgenomen voor de huidige omgevingsvisies.

Voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet aangevraagde vergunningen worden volgens het oude recht afgehandeld. Verleende vergunningen op basis van het oude recht worden beschouwd als nieuwe vergunningen (zie p. 279 e.v. MvT bij Invoeringswet). Ambtshalve besluiten die worden voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en voor de inwerkingtreding ter inzage zijn gelegd blijven onder het oude recht vallen, evenals besluiten die niet als ontwerp ter inzage hoeven te worden gelegd en bekend zijn gemaakt voor inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Basis voor DSO

De Invoeringswet vormt het juridische kader voor het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De bedoeling is dat alle informatie over de fysieke leefomgeving (regels, beleid, gegevens over de kwaliteit van de leefomgeving) op één locatie vindbaar is en dat er één loket is voor het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen e.d.

Wijzigingen in Omgevingswet

De vergunningplicht voor bouwactiviteiten wordt gewijzigd. Deze wordt gesplitst in een bouwtechnische vergunning en een planologische vergunning. Voor de bouwtechnische toets gelden de regels van het rijk in het Besluit bouwwerken leefomgeving, voor de planologische toets gelden de regels in het gemeentelijke omgevingsplan. Gemeenten kunnen daarbij zelf bepalen wat wel en niet vergunningvrij is.

Aanvulling Omgevingswet met diverse onderwerpen

De regeling voor planschade en nadeelcompensatie wordt vernieuwd. Aanleiding daarvoor is dat de huidige regeling globale en flexibele plannen in de weg staat. Schade wordt alleen vergoed als een ontwikkeling daadwerkelijk wordt gerealiseerd en er dus daadwerkelijk schade wordt geleden. Onbenutte functies kunnen onder voorwaarden worden wegbestemd zonder dat dit leidt tot een tegemoetkoming in planschade. Het huidige forfait van 2% (normaal maatschappelijk risico) wordt opgehoogd tot 5%.

De Invoeringswet bevat voorts een regeling voor punitieve handhaving (bestraffen van de overtreder), waarvan de bestuurlijke boete het belangrijkste instrument is.

Aanvulling Omgevingswet met recente wetten

Eén van de bestaande wetten die in de Omgevingswet worden ondergebracht, is de wet VTH. Deze wet borgt een goede uitvoering van alle VTH-taken van gemeenten en provincies in het omgevingsrecht. De wet VTH wordt via de Invoeringswet beleidsneutraal overgeheveld.

Intrekken en wijzigen van andere wetten

De invoering van de Omgevingswet behelst een behoorlijke herziening van het wettelijke stelsel van het omgevingsrecht. Diverse wetten komen geheel te vervallen, maar voor veel andere wetten geldt dat deze deels komen te vervallen of worden gewijzigd. Ook dit wordt geregeld in de Invoeringswet.

 

Als u meer informatie wilt over de Omgevingswet, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

 

De internetconsultatie van de Invoeringswet loopt van 5 januari tot 3 februari 2017.

https://www.internetconsultatie.nl/invoering_omgevingswet