Voor beoordeling perceel dient gekeken te worden naar feitelijke situatie

Ten aanzien van de in Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) opgenomen categorieën van gevallen (artikelen 1 t/m 4) is in artikel 1, lid 1 een definitie opgenomen voor ‘bijbehorend bouwwerk’. Deze betreft: “Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevinden hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak”. Dit artikel bepaalt dat een bijbehorend bouwwerk zich op hetzelfde perceel moet bevinden als het hoofdgebouw. In het Bor en de daarbij behorende bijlagen ontbreekt echter een definitie van wat onder het begrip (hetzelfde) perceel moet worden verstaan. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) heeft in de uitspraak van 7 november 2012 (zaaknummer 201203864/1/A1, LJN: BY2516 ) aangegeven, dat voor het perceel als bedoeld in art. 1 lid 1 van de bij het Bor behorende Bijlage II, gekeken moet worden naar de feitelijke situatie. In de uitspraak van de Afdeling van 15 mei 2013 (zaaknummer 201210588/1/A1, LJN: CA0146) stelt de Afdeling vast dat ondanks dat sprake is van afzonderlijke kadastrale percelen er sprake is van ‘hetzelfde perceel’ als bedoeld in Bijlage II bij het Bor.