Verslag Expertisemeeting Luchtkwaliteit, provincie Limburg 11 april 2016

Op maandagavond 11 april 2016 is in het Gouvernement te Maastricht door de provincie Limburg een Expertisemeeting Luchtkwaliteit georganiseerd. Deze bijeenkomst is gehouden omdat in de Limburgse samenleving veel onrust bestaat over de luchtkwaliteit. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de exacte mate van luchtverontreiniging, de oorzaken hiervan en welke gezondheidsklachten dit kan veroorzaken. Voor Provinciale Staten van Limburg was dit reden om luchtverontreiniging op een onafhankelijke en objectief wetenschappelijke manier te onderzoeken. Daartoe zijn verschillende deskundigen uitgenodigd om vanuit hun vakgebied een presentatie te geven.

 

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht is gevraagd om een presentatie te geven over de juridische aspecten van luchtkwaliteit. Namens Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht is de presentatie verzorgd door mevr. mr. Angela Mohnen.  Behandeld is de systematiek van de regeling van luchtkwaliteit in de Wet milieubeheer (titel 5.2 van de Wm). Deze regeling is een implementatie van Europese normen (die overigens soepeler zijn dan de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, hanteert, dit is gedurende de hele avond meerdere malen naar voren gekomen).  In bijlage 2 Wm zijn normen opgenomen voor verschillende stoffen (o.a. stikstofoxide (NO2) en fijnstof (PM10). Ingegaan is verder op het verschil tussen grens- en richtwaarden, bij het toepassen van welke bevoegdheden er getoetst moet worden aan de grenswaarden en de uitzonderingen die in de wetgeving bestaan op de toetsing aan luchtkwaliteitsnormen. Deze uitzonderingen zijn aan de orde als er sprake is van een project dat is opgenomen in het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) of dat valt onder het Besluit en de Regeling NIBM (niet in betekenende mate bijdragen). Verder is de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 en het Besluit gevoelige bestemmingen aan de orde gekomen. De toepassing van deze wet- en regelgeving is geïllustreerd aan de hand van een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bijdrage van Tonnaer is afgesloten met een opsomming van welke maatregelen juridisch zouden kunnen worden genomen om luchtverontreiniging nog meer aan te pakken. Gedacht kan worden aan acties als aanpakken bij de bron van de verontreiniging, het meer inzetten op toezicht en handhaving van bedrijven, het actualiseren van bestaande omgevingsvergunningen, meer lokale en regionale samenwerking, het stimuleren van het gebruik van schonere bronnen en bij het aanbesteden als een van de criteria opnemen van duurzaamheidsaspecten.

 

Naast de bijdrage van Tonnaer over de juridische invalshoek van luchtkwaliteit zijn er ook een aantal belangengroepen aan het woord geweest tijdens de expertisemeeting. Daarnaast is er een presentatie gehouden door mevr. M. Meijerink en mevr. S. van Buggenum  (beiden milieugezondheidkundigen bij GGD Limburg Noord en Zuid) en is door prof. dr. O. van Schayck (hoogleraar preventieve geneeskunde, Maastricht University) ingegaan op de effecten van luchtkwaliteit op de gezondheid. Tenslotte is gepresenteerd hoe de provincie Noord-Brabant de problemen rond luchtkwaliteit aanpakt. Deze laatste presentatie is gegeven door dhr. R. Scholtens (senior beleidsmedewerker landbouw) en dhr. E. Weijtmans (projectleider Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit).

 

Heeft u ook interesse in een presentatie/cursus op het gebied van wet- en regelgeving ten aanzien van luchtkwaliteit of heeft u behoefte aan advisering over de toepassing van luchtkwaliteitsnormen (of andere omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving) in uw concrete situatie? Neem dan contact op met Gert Peter Vos, MSc, MCD (directeur) of mr. Yuval Schönfeld (juridisch adviseur) van Tonnaer (bereikbaar via tel. 040- 257 13 36).