Verplichting tot anonimiseren zienswijzen in een zienswijzennota? Nee:

De Afdeling overweegt dat de gemeentelijke reactienota na vaststelling van het plan aan alle indieners van zienswijzen is toegezonden als bijlage bij de mededeling van het besluit tot vaststelling. Het bestreden besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb.
Hierin, noch in enig ander wettelijk voorschrift valt een bepaling aan te wijzen op grond waarvan de raad gehouden is om een zienswijze in een zienswijzennota die naar de indieners van een zienswijze wordt toegezonden, te anonimiseren. Het betoog faalt.

Zie Ab 23 maart 2011, zaaknr. 200909191/1/R1 en Ab 30 november 2011, AB 2012/17, TBR 2012/10 en BR 2012/40.