Samenwerken bij implementatie Omgevingswet

2017 wordt hét jaar om concreet aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Het zou immers zomaar eens kunnen dat medio 2019 wordt gehaald als moment van inwerkingtreding van de nieuwe wet! Veel gemeenten hebben zich in 2016 al georiënteerd, hebben al informatie opgehaald en soms zelfs al een plan van aanpak geschreven. In 2017 wordt het implementatietraject dan concreet op de rails gezet. Er valt immers, afhankelijk van de veranderopgaven en -ambities die je als gemeente hebt, genoeg te doen.

Dat beeld zien we ook bij de 6 grootste gemeenten in Limburg. Vanuit gedachten die te maken hebben met wielen uitvinden en twee die meer weten dan één, heeft Tonnaer deze gemeenten bij elkaar gebracht om ervaringen te delen, van elkaar te leren en elkaar te helpen. De informatie die onderling wordt uitgewisseld, helpt elke gemeente weer een stap verder in het eigen proces. Het is weliswaar maatwerk per gemeente, maar de manier waarop de ene gemeente het aanpakt, kan de andere gemeenten weer op ideeën brengen. Vragen die leven bij de gemeenten zijn bijvoorbeeld: ‘Hoe zorg je voor voldoende ambtelijk en bestuurlijk draagvlak?’, ‘Hoe zorg je ervoor dat er een goede discussie wordt gevoerd in de raad?’, ‘Hoe organiseer je effectieve burgerparticipatie?’, ‘Hoe begin je aan de omgevingsvisie?’, ‘Wat komt er qua digitalisering allemaal op ons af?’. Ook trekken de gemeenten nu samen op in overleg met de provincie, met de GGD, de omgevingsdienst, de veiligheidsregio, het waterschap. Dit alles onder het motto ‘van overheden naar overheid’.

De Omgevingswet vraagt om samenwerking, tussen overheid en de inwoners, maar ook tussen overheden onderling. En als adviesbureau willen wij ook graag ons steentje bijdragen. Het adviesbureau dat een opdracht van een gemeente krijgt, het werk verricht en aanbiedt aan de gemeente ter controle, wordt steeds meer verleden tijd. Als adviesbureau werken we samen met de gemeente, met initiatiefnemers en met inwoners en andere belanghebbenden, om een voor ieder zo goed mogelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving te bereiken.