PDF

Omgevingsvisie Meerssen en Omgevingsplan Bussum

De gemeenten Meerssen en Bussum zijn, onder het motto ‘nu al eenvoudig beter’ vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet in samenwerking met Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht al volop bezig met de instrumenten van deze wet. Meerssen vervaardigt momenteel een toekomstbestendige integrale omgevingsvisie volgens de bepalingen van de nieuwe Omgevingswet waarin alle andere strategische plannen op het terrein van de fysieke leefomgeving opgaan. Als onderdeel van een effectief dereguleringsbeleid werkt de gemeente Bussum met onze hulp aan een omgevingsplan. Alle bestemmingsplannen, de welstandsnota en alle verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving vinden daarin hun plaats. Behalve vereenvoudiging en vermindering van regelgeving betekent dit ook verkorting van procedures en uitbreiding van digitale dienstverlening.

 

8e tranche Crisis- en herstelwet

Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor de Omgevingswet bij de Raad van State. Als deze advies heeft uitgebracht, zal het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Vooruitlopend op de Omgevingswet zal de 8e tranche van de Crisis- en herstelwet het mogelijk maken om alvast gebruik te maken van de instrumenten van de toekomstige Omgevingswet. De gemeente Meerssen en de gemeente Bussum hebben zich, samen met een aantal andere gemeenten, aangemeld voor deze 8e tranche. In samenwerking met Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht is Meerssen momenteel bezig met het opstellen van een omgevingsvisie en werkt Bussum aan een omgevingsplan.

Door de 8e tranche van de Crisis- en herstelwet zijn deze gemeenten niet gebonden aan bepaalde wettelijke regels die nu het maken van een omgevingsvisie of omgevingsplan belemmeren. Het gaat hierbij onder andere om regels ten aanzien van de RO-standaarden. Die zijn immers niet toegesneden op de veel bredere reikwijdte van omgevingsvisie en –plan, die op de gehele ‘fysieke leefomgeving’ zien. Ook moet gedacht worden aan allerlei wetstechnische belemmeringen voor een omgevingsplan, omdat de huidige wetten immers uitgaan van de meer beperkte regeling van ‘een goede ruimtelijke ordening’ in een bestemmingsplan. Verder wordt bijvoorbeeld de looptijd van het bestemmingsplan van tien jaar verlaten: het omgevingsplan kent geen generieke actualiseringsplicht.

 

Omgevingsvisie Meerssen

Omdat het Structuurplan van Meerssen dateert uit 1986 en aan herziening toe is, heeft het gemeentebestuur van Meerssen besloten deze te vervangen en wel door een toekomstbestendige omgevingsvisie, gebaseerd op de nieuwe Omgevingswet. Meerssen is daarmee een van de eerste gemeenten in Nederland die een dergelijke brede omgevingsvisie ontwikkelt.

De omgevingsvisie vervangt niet alleen het (ruimtelijke) structuurplan, maar ziet ook op de andere deelterreinen van de fysieke leefomgeving zodat geen sprake (meer) is van bijvoorbeeld een separaat natuurbeleidsplan, milieubeleidsplan en verkeers- en vervoersplan, maar van één integrale visie.

De omgevingsvisie biedt zo een samenhangende toekomstvisie voor een duurzame ontwikkeling van de gemeente voor wat betreft de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie zal gaan gelden voor het hele grondgebied.

Tonnaer stelt de omgevingsvisie samen met de gemeente op en zorgt voor een innovatieve manier van digitale verbeelding. De visie zal gebiedsgericht geraadpleegd kunnen worden, maar de informatie kan ook thematisch benaderd worden. Daarbij moet gedacht worden aan thema’s zoals Archeologie en cultuurhistorie, Bevolking en wonen, Economie, Infrastructuur, Maatschappelijk, Milieu e.d. Door deze digitale opzet kan de informatie via verschillende invalshoeken (beleidsgericht, ondernemer die bepaalde mogelijkheden onderzoekt, burger die wil weten wat rondom zijn eigendom kan gaan gebeuren etc.) worden opgevraagd. De interactie tussen verbeelding en tekst komt op deze manier nog beter tot zijn recht.

 

Omgevingsplan Bussum

De gemeente Bussum zet vol in op het vereenvoudigen en verminderen van regels voor de inwoners, verkorting van procedures en het uitbreiden van de digitale dienstverlening. Dat is helemaal in lijn met de doelstellingen van de Omgevingswet. De gemeente doet daarom mee met de pilot van de 8e tranche om als experiment alvast een omgevingsplan op te stellen.

Daarbij worden alle bestemmingsplannen, de welstandsnota en alle verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving vervangen door één integraal omgevingsplan voor het gehele grondgebied. Voor wat betreft de verordeningen moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening, Bouwverordening, Bomenverordening en de Erfgoedverordening. Maar ook aan de beheersverordeningen voor begraafplaatsen en parkeerverordeningen. Daardoor ontstaat een gebiedsdekkende regeling voor de fysieke leefomgeving.

Het omgevingsplan wordt door Tonnaer opgesteld in samenwerking met de gemeente. Voor het omgevingsplan geldt net als voor de omgevingsvisie dat gewerkt wordt aan een vernieuwende manier van digitale verbeelding. Daarbij kan de informatie op verschillende manieren, overzichtelijk geraadpleegd worden.

 

Tonnaer en de Omgevingswet

Tonnaer volgt het wetgevingstraject van de Omgevingswet nauwgezet. Door deze twee projecten en de betrokkenheid bij het wetgevingstraject, loopt Tonnaer samen met de betrokken gemeenten voorop in de ontwikkeling van nieuwe producten die passen in het nieuwe integrale denken van de Omgevingswet. Daardoor kunnen wij u in aanloop naar de nieuwe wet en als deze wet uiteindelijk in werking zal treden, optimaal adviseren.