Welstand

Voldoen aan de redelijke eisen van welstand is er één van de voorwaarden waaraan bouwplannen moeten voldoen. De welstandsnota is hiervoor kader. Doel van de welstandsnota is het vertalen, waarborgen en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving.

De huidige welstandsnota’s zijn veelal opgebouwd uit algemene criteria, gebiedscriteria en loketcriteria en soms nog uit objectcriteria. Maar is zo’n uitgebreid welstandsbeleid nog wel wenselijk. Opmerkelijk hierbij is dat veel burgers aan de ene kant denken dat hun droomhuis alleen te verwezenlijken is zonder welstandstoezicht, maar aan de kant menen dat wanneer de buren zonder welstandsregels gaan (ver)bouwen dit kan bijdragen aan een lagere waarde van het eigen huis en een vermindering van het woonplezier. Tot slot sluit het welstandsbeleid nog wel aan bij de belangrijke signalen uit deze tijd van terugtredende overheden en bezuinigingen.

Bij het invullen van het welstandsbeleid wordt gewerkt volgens een fasering die is gebaseerd op de volgende stappen:

Stap 1: wat hebben we?
Stap 2: wat willen we?
Stap 3: wat doen we?

Bij stap 1 staat een grondige inventarisatie centraal: Wat vraagt de opdrachtgever en wat zijn hierin de mogelijkheden. Gedurende stap 2 vindt een analyse plaats en moeten er keuzes gemaakt worden. Belangrijk is om deze fase de scenario’s met voor- en nadelen helder te krijgen. Bij stap 3 wordt vanuit het gewenste scenario het welstandsbeleid opgesteld, resulterend in een afgerond eindproduct: een nota met kaart. Tevens beschikt Tonnaer over de capaciteit en middelen om deze analoge versie te vertalen naar een digitale welstandsnota.

Welstandsvrije gebieden

Gebieden waarvan het aanzien niet zo belangrijk is kunnen als welstandsvrij worden aangewezen. Of het wenselijk is om welstandsvrije gebieden aan te wijzen kan bijvoorbeeld bepaald worden op basis van een inventarisatie van het gemeentelijke beleid, de bestaande gemeentelijke plannen en informatie uit de cultuurhistorische waardenkaart. Tonnaer beschikt over voldoende middelen en capaciteit om zo’n inventarisatie (digitaal) uit te voeren.

Welstandsvrije bouwwerken

Voor vergunningsvrije bouwwerken hoeft niet getoetst te worden aan een welstandsnota. Echter is mogelijk om op een informele manier nog invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de leefomgeving. Maar ook met een bestemmingsplan, het welstandsbeleid of het cultuurhistorisch beleid toch nog lokaal maatwerk te leveren. Tevens bestaat de mogelijkheid om nog meer bouwwerken welstandsvrij te maken. Tonnaer gaat hierover graag met u in overleg.

Beeldkwaliteitsplannen als welstandscriteria

Mogelijk dat binnen een gemeente in de toekomst nog ingrijpende ruimtelijke veranderingen plaatsvinden. Het welstandsbeleid kan geen welstandscriteria bevatten voor grotere (her)ontwikkelingsprojecten die de bestaande en ruimtelijke karakteristiek doorbreken.
Zodra een (her)ontwikkelingsproject aan de orde dient de gemeente zich af te vragen of het wenselijk is welstandscriteria voor zo’n gebied vast te stellen. Het opstellen van deze welstandscriteria is in zo’n geval een vast onderdeel van de stedenbouwkundige planvoorbereiding en kunnen vastgelegd worden in het beeldkwaliteitsplan.

Meer informatie over de welstand?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over de welstand met Tonnaer? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem voor meer informatie telefonisch contact op met ons via info@tonnaer.nl of 040-2571336.