Beeldkwaliteitsplan

Nieuwbouwprojecten van enige omvang worden vaak in fasen en door meerdere bouwers gerealiseerd. Tonnaer stelt beeldkwaliteitplannen op met randvoorwaarden, die de samenhang tussen de gebouwen onderling en tussen de gebouwen en de openbare ruimte bewaken. Of het nu woningbouw of bedrijfsbebouwing betreft, of het nu gaat om een complete nieuwe buurt of slechts enkele percelen, het beeldkwaliteitplan is, in aanvulling op het verkavelingsplan, mede bepalend voor de uiteindelijk te realiseren ruimtelijke kwaliteit. Bij de ontwikkeling van nieuwe locaties of de herstructurering van verouderde gebieden is het beeldkwaliteitplan steeds onderdeel van het totale stedenbouwkundig plan.

Het beeldkwaliteitplan volgens Tonnaer

Beeldkwaliteitplannen van Tonnaer zijn gebaseerd op de identiteit en schaal van de kern, waarvan de locatie deel uitmaakt, en het landschap in de omgeving. Identiteit en schaal worden verbeeld en verwoord in sfeerbeelden en herkenbare typologieën. Binnen het verkavelingsplan worden aan de hand daarvan de gewenste bebouwingskarakteristiek en de te realiseren bebouwings- en groensfeer bepaald. Naar gelang de grote van het project is daarbij differentiatie in deelgebieden met een eigen karakteristiek en sfeer mogelijk. Per deelgebied worden referentiebeelden gezocht voor de bebouwing en buitenruimte, passend binnen de gewenste sfeer en karakteristiek. Uiteindelijk vindt een vertaling daarvan in concreet toepasbare beeldkwaliteitregels.

Het werken met een beeldkwaliteitplan resulteert in een duurzame uitrusting van bebouwing en buitenruimte, waardoor tot in lengte van jaren sprake blijft van een aantrekkelijke woon- of werkomgeving.

Beeldkwaliteit in relatie tot het bestemmingsplan

Tonnaer vertaalt het verkavelingsplan of de verkaveling uit het stedenbouwkundig plan in een bestemmingsplan. Het beeldkwaliteitplan maakt daarvan geen deel uit, maar vormt een aanvullend kader voor de Welstandsbeoordeling in het kader van de vergunningverlening.

Desgewenst vertaalt Tonnaer de regels uit het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan in kavelpaspoorten. Per kavel is dan direct duidelijk aan welke regels de hierop te realiseren bebouwing moet voldoen. Daarnaast nemen stedenbouwkundigen van Tonnaer ook zitting in kwaliteitsteams, die de regie voeren over de beoordeling van de bouwplannen voor de diverse kavels en de nagestreefde kwaliteit binnen het gehele project bewaken.

Meer informatie over het beeldkwaliteitplan?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over een beeldkwaliteitsplan van Tonnaer ? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem voor meer informatie telefonisch contact op met Rilanna van Nuenen.