Het adviesbureau Tonnaer is in 1993 als eenmansbedrijf opgericht door dr. Frans Tonnaer en was gevestigd in de mooie binnenstad van Maastricht. De dienstverlening was in eerste instantie gericht op het aanbieden van cursussen en juridische adviezen vooral op het terrein van het milieurecht aan overheidsinstellingen op diverse overheidsniveaus (gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat).
Vanwege de grote vraag naar diensten is het bedrijf in augustus 1995 omgezet naar een B.V. (Tonnaer Opleiding & Advisering B.V.) en is de groei van het bedrijf echt ingezet. In die periode groeide het aantal klanten totdat nagenoeg alle Limburgse gemeenten diensten bij ‘Tonnaer’ afnamen. Ook overheidsinstellingen in Noord-Brabant wisten ‘Tonnaer’ steeds vaker te vinden. De aard van de werkzaamheden veranderde langzaam maar zeker waarbij het accent, naast het verzorgen van cursussen, steeds meer bij advisering kwam te liggen. Wat betreft de inhoud van de werkzaamheden , trad er een ook verbreding op waarbij ook het terrein van de ruimtelijke ordening steeds belangrijker werd. Ook werd ingespeeld op de vraag van met name gemeenten om medewerkers te detacheren.

In 2002 is het bedrijf van naam veranderd in Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht B.V. (TAO). Het juridische werkveld werd verder vergroot naar alle aspecten van het omgevingsrecht (ook natuurbeschermingsrecht en waterrecht) en bestuursrecht. Daarmee werd de weg ingeslagen naar een bredere advisering en klantenkring. In deze periode van economische welvaart groeide het bedrijf uit tot 21 juridische medewerkers die verschillende specialiteiten hadden zoals planschade, Wro en vergunningenprocedures, procesvertegenwoordiging, handhaving etc.

In verband met de toenemende vraag vanuit Noord-Brabant en met het oog op een snellere dienstverlening aan Noord-Limburgse klanten werd in 2005 een tweede vestiging in de binnenstad van Eindhoven geopend.

Met de overname van een klein stedenbouwkundig adviesbureau in 2007 heeft het bedrijf een breder pakket aan dienstverlening gekregen. Vanaf dat moment worden ruimtelijke plannen niet alleen juridisch gecontroleerd, maar ook door juristen en planologen vervaardigd. Met de juridische kennis die het bedrijf reeds had en de planologische aanvulling die het heeft gekregen kunnen o.a. bestemmingsplannen of beheersverordeningen veel efficiënter en juridisch completer geproduceerd worden. Deze samenvoeging leverde een kwaliteitsimpuls op voor de algehele organisatie. De nieuwe naam waaronder dit bedrijf opereert werd Tonnaer Planologie & Stedenbouw B.V. (TPS) terwijl daarnaast de reguliere juridische werkzaamheden werden voortgezet onder de naam Tonnaer Juridische en beleidsadvisering B.V. (TJB). Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht werd de holding waaronder de beide B.V. ‘s voortaan hun diensten konden aanbieden. Onder die holding opereren de medewerkers van de beide dochters zoveel mogelijk in teamverband. Deze teams van juristen en planologen/stedenbouwkundigen vormen de kernen van de organisatie als geheel en dragen sterk bij aan integrale dienstverlening aan de klanten.
In diezelfde periode wisten ook particuliere klanten zoals bouwondernemingen en projectontwikkelaars ‘Tonnaer’ steeds vaker te vinden voor advies en andere diensten zoals het maken van ruimtelijke onderbouwingen of het adviseren over planschadekwesties.
In verband met de groei van het bedrijf werd de zetel van het kantoor van Maastricht per 1 juli 2007 van de binnenstad van Maastricht verplaatst naar een moderne locatie op Maastricht Airport, direct langs de A2 gelegen.

Vanaf 2010 is een derde loot aan de TAO-stam gegroeid namelijk Tonnaer Digitale Informatie B.V. (TDI). Mede vanwege de digitale verplichtingen vanuit de Wro en de Wabo, de opkomst van Geo-ict en gemeentelijke basisregistraties is besloten om een nieuwe tak van dienstverlening toe te voegen aan het gehele concept van Tonnaer adviseurs. Met de derde specialisatie is onze organisatie uitgegroeid tot een brede dienstverlener die in staat is om alle aspecten van het omgevingsrecht en de digitale overheid te bestrijken.

De nieuwe Omgevingswet vormt een nieuwe uitdaging voor onze organisatie en we lopen thans voorop met het informeren van onze klanten over wat de nieuwe wetgeving zal gaan brengen. Wij adviseren in dat verband het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over bepaalde aspecten van de nieuwe wettelijke regeling, waardoor wij goed op de hoogte zijn van het nieuwe stelsel.

Per 1 september 2010 is ondergetekende tevens benoemd tot deeltijdhoogleraar Omgevingsrecht aan de Open Universiteit te Heerlen.

Sinds 1 september 2018 is Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht BV een zelfstandig onderdeel van de Aelmans Adviesgroep.

Op onze website kunt u meer actuele informatie vinden over onze producten en diensten. Wij zijn u graag van dienst en bieden u een helpende hand bij alle aspecten van de genoemde werkvelden.

Prof. dr. Frans Tonnaer

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht