Niet toepassing SVBP 2008 kan leiden tot vernietiging

De Afdeling overweegt over een inpassingsplan in Zuid-Holland: “Uit artikel 2, eerste lid, van de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 in samenhang met artikel 1.2.6 van het Besluit ruimtelijke ordening, volgt dat provinciale staten een inpassingsplan dienen vorm te geven, in te richten en beschikbaar te stellen overeenkomstig de SVBP 2008, die als bijlage II […]

Wijzigingen bij vaststelling bestemmingsplan moeten expliciet worden vermeld bij het vaststellingsbesluit

In de zaak die in deze uitspraak aan de orde was, had de gemeente bij vaststelling een wijziging doorgevoerd in het bestemmingsplan die niet was weergegeven in de nota van zienswijzen of in de lijst van ambtelijke aanpassingen. De Afdeling oordeelt hierover: “De planregel stemt in zoverre niet overeen met het besluit tot vaststelling, zodat […]

Hoe zat het ook alweer met de ‘goede procesorde’ in beroepsprocedures? (ontleend aan AB 2011/326 noot B.W.N. de Waard)

1. Standaardmotivering van de Afdeling is dat geen rechtsregel verbiedt dat binnen de door de wet en goede procesorde begrensde mogelijkheden, na afloop van de voor het indienen van beroepsgronden gestelde termijn, alsnog aanvullende gronden kunnen worden aangevoerd. Denk aan nadere jurisprudentie, nadere onderbouwing etc. Dit kan zelfs ter zitting, tenzij de goede procesorde zich […]

Verplichting 3:11 Awb: PSRA of taxatierapport ter inzage?

Een planschaderisicoanalyse (psra) is een stuk als bedoeld in artikel 3:11 Awb (bijbehorend onderzoek) dat bij het (ontwerp)bestemmingsplan ter inzage moet worden gelegd. Zie Ab 15 februari 2012, zaaknr. 201008192/1/T1/R1 en Ab 29 februari 2012, zaaknr. 201002769/1/R1. Voor een taxatierapport voor de inbrengwaarden dat bij exploitatieplannen hoort, oordeelt de Afdeling hetzelfde. Ook dit is een […]

Gebrekkige digitale terinzagelegging bestemmingsplan, fataal?

Een gebrekkige digitale terinzagelegging van een bestemmingsplan kan worden gepasseerd als niemand wordt benadeeld: “Niet in geschil is dat het ontwerpplan en de hierbij behorende stukken die via de gemeentelijke website werden aangeboden in ieder geval gedurende een deel van de termijn van terinzagelegging niet dan wel niet goed zichtbaar waren. Dit verdraagt zich niet […]

Verplichting tot anonimiseren zienswijzen in een zienswijzennota? Nee:

“De Afdeling overweegt dat de gemeentelijke reactienota na vaststelling van het plan aan alle indieners van zienswijzen is toegezonden als bijlage bij de mededeling van het besluit tot vaststelling. Het bestreden besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb. Hierin, noch in enig ander wettelijk voorschrift valt een bepaling aan te wijzen […]

Procestip om af te rekenen met klakkeloos herhaalde beroepsgronden

Wanneer in het bezwaar/ (hoger)beroep klakkeloos zienswijzen/bezwaargronden of beroepsgronden worden “herhaald en ingelast” zonder dat wordt aangetoond waarom de weerlegging in een eerder stadium van de procedure onjuist zou zijn, bekijkt de Afdeling alleen of het bestuursorgaan een normale belangenafweging heeft gemaakt. Zie Ab 21 april 2010, AB 2010,163, Ab 3 februari 2010, zaaknr. 200902090/1/M2 […]

Beslissing op bezwaar dan wel nieuw primair besluit?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 4 april 2012 (nr. 201108770/1/A1) aangegeven dat niet de verschijningsvorm maar het oogmerk en de strekking van het besluit bepalend zijn voor het antwoord op de vraag of het besluit een beslissing op bezwaar is dan wel een primair besluit. Gelet op de gedingstukken […]