Niet toepassing SVBP 2008 kan leiden tot vernietiging

De Afdeling overweegt over een inpassingsplan in Zuid-Holland:

Uit artikel 2, eerste lid, van de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 in samenhang met artikel 1.2.6 van het Besluit ruimtelijke ordening, volgt dat provinciale staten een inpassingsplan dienen vorm te geven, in te richten en beschikbaar te stellen overeenkomstig de SVBP 2008, die als bijlage II deel uitmaakt van de Regeling. Nu in het plan de aanduiding “agrarisch loonbedrijf” is geplaatst onder de bestemming “Agrarisch” dient te worden geoordeeld dat het plandeel (…)in strijd met artikel 2, eerste lid van de Regeling in samenhang met artikel 1.2.6. van het Bro, is vastgesteld. Het beroep is in zoverre gegrond, zodat het bestreden besluit in zoverre dient te worden vernietigd.

Zie: Ab 25 januari 2012, 201102037/1/R4