Kopieerkosten Wob-verzoek toegestaan voor decentrale overheden?

Kopieerkosten Wob-verzoek toegestaan voor decentrale overheden?
Op 22 augustus 2012 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak, zaaknr. 2012 201109604/1/A3, bepaald dat decentrale overheden (kopieer)kosten in rekening mogen brengen bij Wob-verzoeken op basis van een eigen regeling inzake deze kosten.
In artikel 12 van de Wob staat voor de centrale overheid regels kunnen worden gesteld met betrekking tot in rekening te brengen vergoedingen voor het ingevolge een verzoek om informatie vervaardigen van kopieën van documenten en uittreksels of samenvattingen van de inhoud daarvan. Dit is gebeurd door het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur.
In onderhavig geval had een decentraal bestuursorgaan op basis van een eigen regeling inzake kopieerkosten in verband met de Wob de kosten in verband met de afhandeling van een Wob-verzoek in rekening gebracht. Let wel: het gaat hier dus niet om het heffen legeskosten. Door appellant werd gesteld dat artikel 12 van de Wob verhindert dat ook decentrale bestuursorganen een regeling kunnen opstellen om kosten in rekening te brengen.

De Afdeling stelt dat artikel 12 Wob niet meebrengt dat het lagere overheden niet is toegestaan kosten van het verstrekken van kopieën in verband met de afhandeling van een Wob-verzoek in rekening te brengen. Decentrale overheden hebben hierin een eigen bevoegdheid en dus de vrije keuze, die door de wetgever niet is ingeperkt.

De stelling dat gemeenten via de Gemeentewet voornoemde kopieerkosten door het heffen van leges in rekening kunnen brengen, en juist vanwege het creëren van deze bevoegdheid in artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b van de Gemeentewet geen gebruik kan worden gemaakt van een Regeling voor kopieerkosten bij Wob-verzoeken, wordt door de Afdeling verworpen met een verwijzing naar de wetsgeschiedenis. Hiermee maakt de Afdeling korte metten met onduidelijke en soms tegenstrijdige jurisprudentie van (lagere) rechters.

Voor gemeenten of andere decentrale overheden die een regeling voor kopieerkosten in verband met de Wob in het leven hebben geroepen, geeft de Afdeling wel in overweging dat, wanneer wordt aangesloten bij de tariefopbouw uit het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur, de kosten die in rekening worden gebracht in ieder geval redelijk zijn.

Een laatste voetnoot is dat onderhavige uitspraak tot stand is gekomen doordat appellant heeft geprocedeerd vanaf 2 december 2010 over een bedrag van € 4,50 aan kopieerkosten. Helaas voor appellant gaat het gezegde ‘de aanhouder wint’ niet op…..