Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Met de invoering van de Wet algemene bepalingen (Wabo) zijn nogal wat vergunningstelsels opgegaan in de omgevingsvergunning, zoals de bouw-, aanleg- en sloopvergunning, maar bijvoorbeeld ook de kapvergunning en de monumentenvergunning. Planologische besluiten als de voormalige vrijstellings- en ontheffingsbesluiten en het projectbesluit zijn eveneens opgegaan in de omgevingsvergunning. Andere vergunningen zoals de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet zijn procedureel gelinkt aan de Wabo. Het doel hiervan is een planvoornemen integraal te bezien, te beoordelen en te vergunnen. Dit alles met minder administratieve lasten, een snellere doorlooptijd en… daarmee ook sneller de vergunning.

Particulieren en bedrijven

Graag zetten wij onze expertise van de Wabo én onze uitgebreide kennis van en ervaring met gemeentelijke en andere overheidsinstanties in voor uw project. Enkele vragen die aan de orde (kunnen) komen zijn:

  • Voor welke activiteiten is vergunning nodig? Zijn delen van het project vergunningvrij?
  • Welke procedure moet worden doorlopen en hoe ziet die eruit?
  • Welke stukken moet ik indienen en op welke manier moet ik dat doen?
  • Is het raadzaam het project op te delen in verschillende aanvragen?

Overheden

Ook voor u als vergunningverlener heeft de Wabo nogal wat gevolgen. Er wordt de nodige expertise van vergunningverleners verwacht, met name van gemeenten, die als loket fungeren. Wij kunnen u ondersteunen bij:

  • adviseren over en beoordelen van ingekomen aanvragen en de te doorlopen procedure;
  • opstellen van beleid met betrekking tot de Wabo;
  • opstellen van procesbeschrijvingen voor uw vergunningproces.

Ook detachering van juristen behoort tot de mogelijkheden.

Tonnaer is uw adviseur in omgevingsrecht

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over onze diensten op het gebied van de Wabo? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of bel met 040-2571336.