Waterrecht

Het waterrecht is een belangrijk onderdeel van het omgevingsrecht. Maar ook een onderdeel met een eigen identiteit en een specialistisch karakter. De belangrijkste wet binnen het waterrecht is de Waterwet, met het daarbij behorende Waterbesluit en de Waterregeling. Daarnaast is er ook veel regelgeving met een “watercomponent”, zoals o.a. het Activiteitenbesluit (Barim), het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

U kunt te maken krijgen met twee verschillende waterbeheerders: het waterschap voor de regionale wateren en Rijkswaterstaat voor de rijkswateren (namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu). Voor bepaalde categorieën grondwateronttrekkingen kunt u bij de provincie terecht. Als u activiteiten wilt ontplooien in het rivierbed, langs of in een kanaal of in de buurt van regionale wateren of keringen, dan heeft u in veel gevallen een watervergunning nodig. In o.a. Limburg is het rivierbed van de Maas op veel plaatsen een heel stuk breder dan alleen het gebied waar normaliter daadwerkelijk water doorheen gaat.

Watervergunning, meldingen en contacten waterbeheer

Hieronder geven wij een paar voorbeelden waarbij u een watervergunning nodig kunt hebben en/of diverse meldingen dient te doen om aan de Waterwet- en regelgeving te voldoen.

  • U bent een particulier of agrariër en u wilt bouwen of uitbreiden in het rivierbed;
  • U bent een aannemer en u gaat grond ontgraven of grond toepassen binnen het rivierbed of werkzaamheden uitvoeren aan vaste objecten;
  • U wilt namens een gemeente een kunstwerk of andere bouwwerken realiseren op of nabij een regionale waterkering of in het rivierbed;
  • U wilt ten behoeve van uw bedrijf water onttrekken uit een oppervlaktewaterlichaam en/of stoffen lozen op dat oppervlaktewaterlichaam.

Wat Tonnaer voor u kan betekenen in het waterrecht

Een jurist van Tonnaer kan u adviseren over het waterrecht en wat u nodig zult hebben voor de door u te ontplooien activiteiten. Tonnaer kan voor u ook de contacten met de waterbeheerder(s) leggen en de concrete aanvraag en meldingen voor u verzorgen (compleet met tekeningen) zodat u snel aan de slag kunt.

Bent u een waterbeheerder, dan kunnen wij u ondersteunen bij:

  • de uitleg en uitvoering van de waterregelgeving;
  • het beoordelen van aanvragen en het verlenen van watervergunningen;
  • het opstellen van beleid.

Daarnaast detacheren wij ook juristen bij Rijkswaterstaat en waterschappen op locatie.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over onze kennis en kunde op het gebied van het waterrecht? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem voor meer informatie telefonisch contact op met mr. Yuval Schönfeld.