Planschade

Bij het nemen van een planologisch besluit, zoals het vaststellen van een bestemmingsplan, bestaat voor iemand die daardoor schade lijdt de mogelijkheid om bij de overheid te verzoeken om tegemoetkoming in de vorm van planschade. Planschade kan bijvoorbeeld door waardevermindering van een woning ontstaan. Voordat een planologisch besluit wordt genomen, planschade bij actualisatie van bestemmingsplannen, is het raadzaam te onderzoeken wie een beroep kan doen op tegemoetkoming in planschade. Ook een schatting van de hoogte van planschade is erg belangrijk. Immers, een planologisch besluit waaruit planschade kan volgen moet uitvoerbaar zijn. Dat geldt ook voor dit financiële aspect. Tonnaer is gespecialiseerd in het maken van deze planschaderisicoanalyses.

Indien een verzoek om planschade is ingediend wordt deze behandeld volgens de procedure die de gemeente in de daarvoor geldende verordening heeft vastgelegd. Daarin wordt voorgeschreven dat bij een inhoudelijke behandeling een onafhankelijke deskundigencommissie over het verzoek moet adviseren. Aan de hand van dit advies nemen burgemeester en wethouders een besluit. Tonnaer kent de verordeningen van diverse gemeenten en helpt u de weg te vinden door de planschadeprocedure.

Planschaderisicoanalyses en planschadecommisies

Tonnaer is vaste planschade adviseur voor diverse gemeenten in Nederland. Daarnaast zitten wij ook in diverse gemeentelijke planschadecommissies. Bij het voorbereiden van een advies kan een hoorzitting gehouden waarin alle partijen hun standpunt kunnen toelichten. De vergelijking wordt daarna in overzichtelijke tabellen vastgelegd. Hierdoor is in één oogopslag duidelijk wat de verschillen zijn tussen het oude en nieuwe regime en of hieruit schade volgt. Mocht het nodig zijn dan wordt een taxateur ingeschakeld om de schade te waarderen. Op deze manier wordt een duidelijk advies verstrekt om planschadevergoeding. Aan de hand hiervan zal het gemeentelijke bestuursorgaan een besluit kunnen nemen tot schadevergoeding. Bij het opstellen van een goede planschadeanalyse bekijkt Tonnaer de volgende aspecten:

  • welke partijen hebben de mogelijkheid om een gerechtvaardigd verzoek om tegemoetkoming in te dienen.
  • een vergelijking tussen het (nu nog) geldende en toekomstige planologische regime
  • zo nodig een taxateur inschakelen die de schade kan aanduiden
  • de daarvoor geldende wet- en regelgeving en recente jurisprudentie.

Op deze manier krijgt u een helder beeld welke (financiële) gevolgen eventuele verzoeken om tegemoetkoming in de planschade voor het te nemen planologische besluit hebben.

Tonnaer helpt u bij het bepalen van planschade

Natuurlijk kunt u bij ons ook een second opinion aanvragen als u twijfelt aan een door een ander uitgebrachte planschaderisicoanalyse of een planschadebeoordeling. Wij zullen dit advies dan zorgvuldig bestuderen aan de hand van de feiten, de daarvoor geldende wet- en regelgeving en relevante rechtspraak.

Naast advisering op het gebied van planschade hebben wij ook ruime ervaring op het gebied van het opstellen van adviezen omtrent verzoeken om nadeelcompensatie.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over de planschade analyses? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem voor meer informatie telefonisch contact op met mr. Yuval Schönfeld.