MILIEUWETGEVING

De milieuwetgeving omvat echter meer dan alleen de omgevingsvergunning milieu en het Activiteitenbesluit. Er bestaan naast de Wet milieubeheer (Wm) en de Wabo allerhande specifieke wetten en regelingen over bijzondere deelterreinen van het milieurecht. Bijvoorbeeld de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Wet luchtkwaliteit en de afvalstoffenregelgeving.

Voor de realisatie van bepaalde projecten kan het soms verplicht zijn om een zogenaamde milieueffectrapportage (MER) op te stellen. Wij kunnen u helpen een dergelijke rapportage op te stellen met deskundige partners en u ondersteunen in de te volgen procedure. Voor ad hoc-advisering over complexe vraagstukken inzake het milieurecht bent u bij Tonnaer Adviseurs dus aan het goede adres!

Juridische kennis over de milieuwetgeving
Tonnaer Adviseurs beschikt over jarenlange ervaring met betrekking tot advisering op het terrein van het milieurecht. Een complex en ondoorgrondelijk rechtsgebied, met een woud aan eventueel toepasselijke wet- en regelgeving.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maakt de milieuvergunning tegenwoordig deel uit van de omgevingsvergunning. Niet voor iedere handeling of activiteit is een dergelijke omgevingsvergunning milieu echter noodzakelijk. In bepaalde gevallen kan worden volstaan met een melding in het kader van het zogenoemde Activiteitenbesluit en in sommige gevallen is zelfs een dergelijke melding niet eens vereist. Tonnaer Adviseurs kan u adviseren over welke stappen u dient te ondernemen om uw activiteit te kunnen verrichten, zodat u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Wat kan Tonnaer voor u betekenen in de milieuwetgeving
Een jurist van Tonnaer adviseert over uw vragen op het gebied van het milieurecht en wat u moet doen om de door u gewenste ontwikkelingen te kunnen ontplooien. Tonnaer kan voor u ook de contacten met het bevoegde gezag leggen en de concrete aanvraag en meldingen voor u verzorgen, zodat u snel aan de slag kunt.

Bent u bevoegd gezag op het gebied van het milieurecht (Wabo, Wm, Wet bodembescherming, Wet luchtkwaliteit, Wet geluidhinder, afvalstoffenregelgeving), dan kunnen wij u ondersteunen bij:

  • de uitleg en uitvoering van milieurechtelijke wet- en regelgeving;
  • het beoordelen van aanvragen en het verlenen van omgevingsvergunningen milieu en het beoordelen van meldingen op grond van het Activiteitenbesluit;
  • het beantwoorden van complexe vraagstukken op het gebied van de Wm, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Wet luchtkwaliteit, afvalstoffenregelgeving; het adviseren over de vraag of een milieueffectrapportage nodig is voor een bepaald project;
  • het adviseren over handhavingsvraagstukken waarin complexe milieurechtelijke aspecten een rol spelen;
  • het opstellen van beleid inzake bovengenoemde wetten en regelingen.

Daarnaast detacheren wij ook juristen bij diverse gemeenten en provincies op locatie.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over onze diensten op het gebied van milieuwetgeving? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of bel met 040-2571336.