Advies Wet ruimtelijke ordening

Ruimte in Nederland is schaars. In die schaarse ruimte worden verschillende ruimtelijke ontwikkelingen gerealiseerd waarbij wordt gestreefd naar een balans tussen wonen, werken en recreëren. De verschillende deelbelangen kunnen hierbij op gespannen voet met elkaar komen te staan. Door snel opvolgende wetgeving is het terrein van het Omgevingsrecht er niet overzichtelijker op geworden. In de Wabo en Wro, maar ook in andere wetgeving zoals de Waterwet en Wet milieubeheer worden deze, soms tegenstrijdige, belangen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, waardoor een integrale afweging kan worden gemaakt. Tonnaer heeft de expertise en kunde in huis om u te begeleiden door dit woud aan wet- en regelgeving.

Hoe kan Tonnaer u adviseren m.b.t. de wet ruimtelijke ordening?

Advisering op het terrein van de Wet ruimtelijke ordening is zeer divers. Onderwerpen waarop door Tonnaer wordt geadviseerd zijn:

  • Exploitatieplannen
  • Beheersverordeningen
  • Bestemmingsplannen
  • Omgevingsvergunningen
  • Planschade

Waarom Tonnaer als het gaat om de wet ruimtelijke ordening?

Tonnaer heeft reeds jarenlange ervaring als het gaat om vraagstukken en advisering op het gebied van Wet ruimtelijke ordening. Als adviesbureau maken wij een kritische en juridisch houdbare inschatting van de wijze waarop omgevingsfactoren doorwerken in ruimtelijke plannen. Tonnaer beschikt over kennis van de lokale situatie. We weten wat er speelt en zoeken daarbij naar verbinding met de omgeving. Het resultaat van deze werkwijze leidt tot haalbare ruimtelijke ontwikkelingen die maatschappelijk breed gedragen worden.

Binnen Tonnaer zijn de disciplines Planologie en Stedenbouwkunde, Digitale Informatie (CAD, GIS en BAG) en Juridisch advies nauw met elkaar verweven. Naast juridische advisering kan Tonnaer de uitkomst van het advies ook vertalen in een bestemminsplan of beheersverordening en deze plannen digitaliseren. En mochten er toch juridische procedures moeten worden gevoerd, dan kan Tonnaer u ook behulpzaam zijn met procesvertegenwoordiging. Het is deze complete formule die een integrale aanpak borgt.

Wij werken voor overheden, bedrijven en instellingen, maar ook voor particulieren. Kortom, Tonnaer is uw adviseur op het gebied van Wet ruimtelijke ordening en milieu.

Heeft u vragen over de wet ruimtelijke ordening?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over de Wet ruimtelijke ordening? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan of bel met 040-2571336.