Procesvertegenwoordiging bestuursrecht

Bij de overheid worden op jaarbasis vele plannen en besluiten, die vatbaar zijn voor bezwaar en beroep, gemaakt. Deze door vakspecialisten gemaakte stukken hebben vaak een juridische lading. Daarbij moet u denken aan allerlei soorten vergunningen, bestemmingsplannen of verkeersbesluiten. Wanneer bezwaar en beroep wordt ingesteld tegen deze besluiten, wordt het dossier vaak overgenomen door een juridische afdeling.

Beide afdelingen hebben op hun vakgebied specialistische kennis. Een bezwaar- of beroepsprocedure in het omgevingsrecht vereist echter naast kennis van het inhoudelijke omgevingsrecht ook kennis van het algemeen bestuurs- en procesrecht. Tonnaer is bekend met deze regelgeving en procedures. Wij staan zowel advocatenkantoren als overheden bij in bestuursrechtelijke procesvertegenwoordiging bij de rechtbank.

Juristen bestuursprocesrecht

Het omgevingsrecht valt onder het algemeen bestuursrecht en wanneer het aankomt op juridische procedures (bezwaar, beroep of hoger beroep) gelden de uitgangspunten van het bestuursprocesrecht. Tonnaer levert juristen die een zeer breed spectrum van het omgevingsrecht beheersen. Een jurist van Tonnaer die u vertegenwoordigt bij de rechtbank heeft van de volgende rechtsvelden alle kennis, kunde en ervaring is huis:

  • Bouwrecht
  • Ruimtelijk bestuursrecht
  • Planschade en nadeelcompensatie
  • Wabo
  • Wro
  • Algemene bestuursrecht, waaronder ook het bestuursprocesrecht

Tonnaer is uw adviseur bij bezwaar en beroep

Het omgevingsrecht is de laatste tijd flink onderhevig aan (wets-) wijzigingen, maar ook het bestuursprocesrecht ontwikkelt zich nog steeds door aanvullingen van de Algemene wet bestuursrecht en door relevante jurisprudentie. Het voeren van procedures is naast juridische kennis ook processtrategie en tactiek van wezenlijk belang. Op deze wijze kan Tonnaer u inhoudelijk bijstaan in complexe en soms politiek gevoelige dossiers bij de bezwarencommissie en de rechter.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over onze advisering bij bezwaar en beroep? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem voor meer informatie telefonisch contact op met ons via 040 – 257 1336.