Hoe komen we tot een breed gedragen gemeentelijke visie voor een bedrijventerrein?

De gemeente Nuenen actualiseert momenteel de bestemmingsplannen voor het overgrote deel van haar bedrijventerreinen. Om te kunnen anticiperen op actuele ontwikkelingen en de actuele marktsituatie is een meer flexibele opzet van de bestemmingsregeling voor het bedrijventerrein wenselijk. De huidige praktijk leert dat met de huidige bestemmingsplanregeling onvoldoende ingespeeld kan worden op de actuele vraag naar een ruimer gebruik van de bestaande bedrijfsgebouwen. Flexibiliteit is hét ingrediënt dat van het nieuwe bestemmingsplan bij uitstek het geschikte instrument maakt voor probleemstellingen zoals in het geval van een bedrijventerrein. Dit wil echter niet zeggen dat ‘alles maar moet kunnen’.

In een vroeg stadium is afstemming gezocht met eigenaren/ondernemers en de gemeenteraad in de vorm van een brainstormbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is gevraagd om aan de voorkant mee te denken. In een interactieve setting is een conceptvisie gecreëerd voor de toekomstige opzet van de bedrijventerreinen. Een gezamenlijke visie met aandacht voor de verschillende belangen. Uiteindelijk gaat de definitieve visie de basis vormen voor de regeling van de bedrijventerreinen in het bestemmingsplan.