Discussie over de beheersverordening

Hoe om te gaan met bestaand illegaal gebruik in een beheersverordening? Deze vraag staat centraal in het artikel van Armando Snijders, genaamd ‘Dynamische discussies over en statisch instrument, hoe in een beheersverordening om te gaan met illegaal gebruik: vallen ‘handhaven’ en ‘legaliseren’ onder beheren?’. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 3 juli 2013 over de beheersverordening ‘Vlietzone’ (AWB-12/6439, TBR 2013/142, m.nt. A. Snijders) en het standpunt van het ministerie van I&M over de beheersverordening Hellebeuk in Voerendaal (brief van18 november 2013, kenmerk: ENM/BSK-2013/264). In zijn artikel behandelt Armando enkele overwegingen over de beide standpunten en gaat daarbij onder meer in op de wetsgeschiedenis. Het volledige artikel is te lezen in het februarinummer van Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2014/19).