Digitale publicatie ontwerpbesluiten?

Digitale publicatie ontwerpbesluiten?

Op 15 augustus 2012 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een drietal uitspraken bepaald dat bij de publicatie van een ontwerpbesluit niet alleen kan worden volstaan met een digitale publicatie op de gemeentelijke website. Altijd zal in dat geval op minstens één niet elektronische wijze moeten worden gepubliceerd, zoals in de krant of een huis-aan-huisblad.

Artikel 3:12, eerste lid Awb schrijft voor dat een bestuursorgaan bij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure kennis geeft van het ontwerpbesluit in één of meerdere dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze.
De Afdeling oordeelt nu dat een digitale publicatie weliswaar ‘een andere geschikte wijze’ is, maar dat in samenhang met de bepalingen over elektronisch verkeer van artikel 2:14 Awb, een uitsluitend elektronische publicatie onvoldoende is.
Gelet op hetgeen is bepaald in artikel 2:14, tweede lid Awb gaat het voorgaande niet op als in een wettelijk voorschrift, de mogelijkheid is opgenomen om uitsluitend via het internet kennis te geven dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt. In dat geval kan niet-elektronische kennisgeving van ontwerpbesluiten achterwege blijven

De Afdeling is tenslotte van oordeel dat het gebrek van een uitsluitend elektronische publicatie niet kan worden gepasseerd op basis van artikel 6:22 Awb, aangezien niet aannemelijk is geworden dat belanghebbenden er niet door zijn benadeeld. Dit gebrek leidt dus tot vernietiging van het besluit en is relevant voor gemeenten om in de gaten houden!

Zie Ab d.d. 15 augustus 2012, 201102433/1/A4, 201105354/1/A4 en 201101170/1/A4.