Consultatieronde over toetsversie Omgevingswet

De concept-wettekst van de Omgevingswet is op 28 februari 2013 verschenen. Het betreft een toetsversie die ter consultatie wordt voorgelegd aan diverse instanties en adviescommissies, zoals Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen, Raad voor de Rechtspraak, Planbureau voor de Leefomgeving, VNO-NCW, MKB en diverse natuur- en milieuorganisaties. Samen met de toetsversie van de wettekst, is een Memorie van Toelichting (artikelsgewijs en algemeen deel) ter beschikking gesteld. De instanties hebben twee maanden de tijd om een reactie te geven. Na verwerking daarvan zal de Omgevingswet als concept-wetsvoorstel aan de Raad van State worden voorgelegd. De planning is er nog steeds op gericht om in 2013 een concept-wettekst bij de Tweede Kamer in te dienen.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wetgeving/nieuws/2013/02/28/toetsversie-omgevingswet-gaat-formele-consultatieronde-in.html