Tonnaer zoekt Omgevingswet kanjers!

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht is volop in ontwikkeling. Ons juridisch planologisch adviesbureau maakt zich op voor de komst van de Omgevingswet. Dit betekent dat onder andere innovatieve ruimtelijke en maatschappelijke oplossingen, participatievraagstukken en integrale advisering, denken en handelen vanuit de opgave meer dan ooit belangrijk worden in de advies- en detacheringsopdrachten voor onze opdrachtgevers.

Veel organisaties die te maken gaan krijgen met de Omgevingswet weten Tonnaer dan ook te vinden. Gemeenten, Provincies, Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s en het Rijk doen steeds vaker een beroep op de kennis en kunde van Tonnaer. Denk hierbij aan ambitiebepaling, implementatietrajecten, workshops en trainingen. Voor diverse gemeenten werken we nu ook al met instrumenten uit de Omgevingswet, zoals omgevingsvisies en omgevingsplannen (bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte).

Daarnaast maken ook de reguliere juridische en RO-werkzaamheden onderdeel uit van het takenpakket tot het moment van inwerkingtreding van de omgevingswet.

Onze opdrachtenportefeuille is groeiende. Daarom zijn wij op zoek naar planologische én juridische adviseurs (junior, medior, senior), die proactief de handschoen op willen pakken om Tonnaer verder te ontwikkelen als de kennis- en samenwerkingspartner bij het werken met de Omgevingswet. Tonnaer biedt jou de ruimte om kansen te pakken en stimuleert je je carrière verder te ontwikkelen.

Heb je interesse in een functie waarbij je verantwoordelijkheid krijgt in de ontwikkeling van het adviesbureau maar zeker ook in de ontwikkeling van jezelf, neem dan contact op met Gert-Peter Vos op 06-19007643.

Geslaagde expertisetafel over de toekomst van de omgeving en het landschap van de gemeente Voorst

In het Voorster Nieuws nummer 23 van woensdag 7 juni 2017 is onderstaand stuk gepubliceerd over hoe de gemeente in samenwerking met Tonnaer werkt aan het opstellen van een ruimtelijke toekomstvisie:

GEMEENTE VOORST – In de komende maanden werkt de gemeente Voorst aan het opstellen van een Ruimtelijke Toekomstvisie. Hoe willen de inwoners en de gemeente dat het leven in de gemeente Voorst er over 20 jaar uitziet? Hoe kunnen wij allemaal de kansen grijpen die de toekomst ons biedt? Waar kunnen we problemen voorkomen? Afgelopen donderdag is de gemeente Voorst in gesprek gegaan met een diverse groep aan professionals over de toekomst van de omgeving en het landschap van de gemeente Voorst.

Tijdens het voorstelrondje blijkt dat het overgrote deel van de professionals een hoge pet op heeft van de gemeente Voorst. Zoals één van de professionals doeltreffend zei: “De gemeente Voorst zit vol met schatten, maar de inwoners vinden het nog moeilijk om deze te verzilveren”. Na het voorstelrondje werd de groep in tweeën verdeeld en werd er met behulp van een zogenoemde SWOT-analyse gediscussieerd over diverse onderwerpen.

Er werd o.a. gediscussieerd over de A1 als visitekaartje, de discrepantie tussen de lusten en de lasten voor een landgoedeigenaar, het feit dat er nog steeds geen glasvezel is aangelegd in het buitengebied, het oprichten van een sloopfonds voor de oude schuren in het buitengebied, het oprichten van een stimuleringsfonds om de jeugd meer voorlichting te geven over de landbouw en natuur, het feit dat de agrarische sector steeds grootschaliger wordt en de invloed van de klimaatverandering op het waterbeheer. Doordat de professionals allemaal een ander belang hadden, was het een avond vol met interessante discussies.

Wilt u ook meepraten over de toekomst van de gemeente Voorst? Dat kan! De gemeente Voorst organiseert op 15 juni van 19.30 tot 21.30 uur bij Brasserie Korderijnk en op 29 juni van 19.30 tot 21.30 uur bij Brasserie Kriebelz openbare discussieavonden. Tijdens de discussieavonden presenteert de gemeente Voorst wat ze hebben opgehaald uit de expertisetafels en uit het traject met de denktank. De belangrijkste vraagstukken zullen die avond worden weergegeven en met u besproken worden. U kunt zich aanmelden voor de discussieavonden door een mail te sturen naar toekomstvisie@voorst.nl onder vermelding van uw naam en de datum van de discussieavond.

Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht niet langer controversieel

Afgelopen dinsdag, 18 april, is het wetsvoorstel tot afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen (wetsvoorstel 34666 – 26 januari 2017) geschrapt van de lijst van controversiële onderwerpen. Dit betekent dat het demissionaire kabinet de wet weer verder in behandeling mag nemen. Wordt de actualiseringsplicht dan toch nog net voor de zomer of anders in het najaar afgeschaft?

Participatie en communicatie via app

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht lanceert webapplicatie voor participatieprocessen.

Participatie en communicatie vormt een essentieel onderdeel van planologische procedures. Naast kennis van de inhoud van de (Omgevings-)wet, een goede ruimtelijke ordening en gemotiveerde besluitvorming neemt het belang van pro-actief communiceren en participeren toe. Een goed communicatie- en participatieproces verkleint de kans op zienswijzen, bezwaren en beroep en vergroot het draagvlak bij belanghebbenden. En tijd is geld.

Tonnaer ontvangt met regelmaat vragen over wat is nou een goed communicatie- en participatietraject. Deze vraag heeft altijd een maatwerk antwoord. Bij het doorvragen om het goede antwoord te kunnen geven blijkt dat bij bestuurders en ambtenaren behoefte aanwezig is om ook eens met ‘unusual suspects’ te communiceren en te participeren. Vaak zijn het namelijk de bekende gezichten die participeren en communiceren met de gemeente. “Ontvangen we dan altijd wel de juiste kritieken en reacties op bijvoorbeeld plannen van gemeente of marktpartijen?” is dan een veel gehoorde vraag. Tonnaer ontvangt ook signalen over participatiemoeheid: “Moeten we weer opdraven voor een avond met de gemeente?”.

Om een bredere doelgroep op een innovatieve manier te bereiken en daarmee ook een rijkere participatie oogst te creëren lanceert Tonnaer een web applicatie waarmee via de smartphone, tablet en pc gecommuniceerd en geparticipeerd kan worden bij ruimtelijke plannen en visietrajecten. Een eerste toepassing hiervan leidde tot een groot aantal reacties van andere doelgroepen zoals bijvoorbeeld jongeren. Dit verrijkte het participatieproces met nieuwe en andere geluiden.

Ervaring met de Omgevingswet

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht is vanaf het begin in diverse rollen betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Tonnaer heeft daardoor kennis en ervaring van de verschillende aspecten van de Omgevingswet. Onze werkwijze is betrokken, klantgericht en met oog voor de context van de opgave. Tonnaer staat voor maatwerk!
Veel opdrachtgevers in alle bestuurslagen weten ons te vinden bij vraagstukken over de Omgevingswet. Inmiddels betrekt Tonnaer ook marktpartijen bij de Omgevingswet. De Omgevingswet is namelijk het instrument om de opgave van een gebied te combineren met de businesscase van private partijen.

Hieronder een greep uit de ervaringen die Tonnaer al met de Omgevingswet heeft:

Implementatie Omgevingswet

 • Gemeente De Ronde Venen (begeleiden implementatietraject)
 • Gemeente Maastricht (advisering in implementatietraject)
 • Gemeente Zoetermeer (begeleiden implementatietraject)
 • Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (opstarten implementatietraject en ambitiedocument)
 • Regio Leiden (5 gemeenten, provincie, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en GGD, simulatiespel Lokale Bestuurlijke Afwegingsruimte)

Omgevingsvisie

 • Gemeente Renswoude
 • Gemeente Schouwen-Duiveland (samenwerking met Los Stadomland)
 • Gemeente Voorst

Omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte)

 • Gemeente Alphen aan den Rijn, transformatie bedrijventerrein Rijnhaven Oost (juridische kwaliteitsverbetering plan richting vaststelling)
 • Gemeente Apeldoorn, binnenstad
 • Gemeente Gooise Meren, Bussum (grondgebieddekkend voor voormalige gemeente Bussum)
 • Gemeente Maassluis, transformatie bedrijventerrein De Kade tot woon- en werkgebied
 • Gemeente Oldenzaal, binnenstad en omliggend gebied, uiteindelijk grondgebied dekkend
 • Gemeente Ridderkerk, bedrijventerrein Donkersloot
 • Gemeente Schouwen-Duiveland, omgevingsplan Buitengebied (in samenwerking met Los Stadomland)

Trainingen, workshops en colleges

 • Crisis- en herstelwetbijeenkomst I&M experimenten omgevingsplan
 • Drechtsteden
 • Statenfractie D66 Gelderland
 • Gemeente Asten
 • Gemeente Barendrecht
 • Gemeente Beek
 • Gemeente Bergeijk
 • Gemeente Bergen
 • Gemeente Borne
 • Gemeente Brummen
 • Gemeente Deurne
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Gemert Bakel
 • Gemeente Gennep
 • Gemeente Heerlen
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente Leudal
 • Gemeente Moerdijk
 • Gemeente Mook en Middelaar
 • Gemeente Nederweert
 • Gemeente Papendrecht
 • Gemeente Renswoude
 • Gemeente Sint Anthonis
 • Gemeente Sittard-Geleen
 • Gemeente Someren
 • Gemeente Stein
 • Gemeente Stichtse Vecht
 • Gemeente Valkenburg aan de Geul
 • Gemeente Wijk bij Duurstede
 • Gemeente Zaanstad, Hoe werk je nou succesvol samen?
 • Kempengemeenten
 • MER-gemeenten (Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen)
 • Regionale bijeenkomst provincies Groningen en Drenthe (in samenwerking met Maandag)
 • Provinciale Commissie Leefomgeving Utrecht
 • Platform 31
 • Tercera

Publicaties en lezingen

 • Dag van de Omgevingswet VVM
 • Kring Zuid-Oost van de Vereniging van Gemeentesecretarissen
 • Metropoolregio Eindhoven
 • Regiobijeenkomst Nu al eenvoudig beter
 • Regionaal Juristennetwerk Zuid-Limburg
 • Gelderse Omgevingsdag (omgevingsdiensten Gelderland)
 • Roadshow VNG regio Gooi en Vecht (Hilversum, juli 2016)
 • Seminars (Utrecht, maart 2017)
 • Congres Omgevingswet in Uitvoering (Soesterberg, november 2016)
 • Conferentie Omgevingsrecht (Cuijk, november 2016)
 • Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (Utrecht, november 2016 en maart 2017)
 • De Omgevingswet voor marktpartijen, maart 2017

De Omgevingswet en marktpartijen, What’s in it for me?

In 2019 wordt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet van kracht en werkelijk iedereen krijgt ermee te maken. Op dit moment werken veel gemeenten al volgens de filosofie van de nieuwe Omgevingswet. Maar wat verandert er eigenlijk voor de marktpartijen? Het thema omgevingswet is binnen deze sector nog lang niet overal bekend, toch kunnen ook zij niet achterblijven.

Binnen deze nieuwe wet krijgt de initiatiefnemer een belangrijke plek. De wet beoogt namelijk dat er meer ruimte moet zijn voor ruimtelijke ontwikkeling, door vermindering van regeldruk. Het moet daarom voor initiatiefnemers gemakkelijker worden om te komen tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Goed nieuws dus voor de marktpartijen maar hoe gaat dat straks in de praktijk werken? Hoe kunnen marktpartijen de Omgevingswet straks inzetten om meer waarde te halen uit uw project?

Om eens te polsen wat er leeft bij marktpartijen geven Elba-Rec, De Heeren van 100 en Tonnaer antwoord op deze vragen tijdens een praktijkbijeenkomst Omgevingswet. Frans Tonnaer, Gert-Peter Vos (Tonnaer) en Harry van Noorden (Thunnissen) zijn de sprekers en zij zullen de genodigden o.a. meer vertellen over: de rol van de initiatiefnemer, onderhandelingsplanologie, van reactief toetsen naar proactief samenwerken en onderhandelen met ambtenaren: zo doe je dat. De bijeenkomst is ondertussen volgeboekt maar Elba-Rec, De Heeren van 100 en Tonnaer zijn voornemens meer praktijkbijeenkomsten voor marktpartijen te gaan organiseren, wordt dus vervolgd!

Presentatie Omgevingswet, Gemeente Renswoude

Op 24 januari heeft Nico op de Laak een presentatie gegeven over de Omgevingswet tijdens een commissievergadering bij de gemeente Renswoude. Renswoude heeft Tonnaer opdracht gegeven voor het schrijven van een omgevingsvisie. Het schijven van een omgevingsvisie doen wij natuurlijk niet alleen maar samen met de gemeente en haar inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente.

De commissievergadering had tot doel om de raadsleden goed te informeren over de komende stelselherzieningen en de mogelijke gevolgen voor de gemeente. Het werd een informatieve en inspirerende avond voor de raadsleden. Na een introductie over de Omgevingswet en de aanstaande omgevingsvisie ontstond er dan ook een inspirerend gesprek. De belangrijkste vragen die naar voren kwamen hadden betrekking op:

 • Hoe gaan we dit proces inrichten als raad?
 • Hoe willen we gaan participeren met de inwoners van Renswoude?
 • Hoe gaan we onze buurgemeenten betrekken bij onze visie?
 • Welke onderwerpen dienen er zeker terug te komen in de visie?

Al met al een uitstekende start van het traject om te komen tot een integrale, maar vooral realistische, omgevingsvisie.

Alphen aan den Rijn Omgevingsplan

Het gebied Rijnhaven Oost is via het ministerie van Infrastructuur en milieu aangewezen als pilotproject in het kader van de Crisis en herstelwet en daarom kan Alphen aan den Rijn vooruitlopen op de Omgevingswet en aan de slag gaan met een eerste omgevingsplan.

Het omgevingsplan heeft een bredere reikwijdte dan een traditioneel bestemmingsplan en ziet erop om naast een ‘goede ruimtelijke ordening’ ook een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden.

Doel is Rijnhaven Oost te transformeren naar een woon-, werk- en recreatiegebied. Uitgangspunt daarbij is een flexibel planologisch regime waarin onder andere milieuregels worden geïntegreerd. De gemeente heeft, mede vanwege de ambitieuze planning voor het omgevingsplan, aan Tonnaer gevraagd met een kritische juridische blik naar het plan te kijken en een juridische controle te verrichten.

De Crisis- en Herstelwet geeft ook de mogelijkheid om af te wijken van de geldende digitale standaarden. Daarvan heeft Alphen aan den Rijn dankbaar gebruik gemaakt om de toegankelijkheid en benaderbaarheid van het plan te optimaliseren. Via ruimtelijkeplannen.nl is dit, vooral gezien de brede reikwijdte en andere opzet van het plan, lastig te bereiken. Tercera is als partij gevonden om het omgevingsplan op duidelijke en overzichtelijke wijze te visualiseren. Benieuwd naar de resultaten?

Klik hier om het omgevingsplan te raadplegen.