Besturen op afspraak

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een verkenning uitgevoerd naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een regeling van bestuursovereenkomsten in de Omgevingswet. Een bestuursovereenkomst is in dit verband een overeenkomst waarin bestuursorganen onderling met elkaar afspraken maken over de wijze waarop gebruik zal worden gemaakt van hun publiekrechtelijke bevoegdheden. Gedacht kan worden aan overeenkomsten tussen bijvoorbeeld een provincie en gemeenten in een bepaalde regio over de wijze waarop gezamenlijk omgegaan wordt met bevolkingskrimp (in relatie tot het ruimtelijke ordeningsbeleid/ omgevingsbeleid) of over de gezamenlijke realisatie van een natuurgebied. Ook kan bijvoorbeeld integrale omgevingsrechtelijke handhaving onderwerp zijn van een bestuursovereenkomst. In het Tijdschrift voor Bouwrecht verschijnt binnenkort in een tweeluik een publicatie over dit onderwerp naar aanleiding van de uitgevoerde verkenning. Daarin wordt ingegaan op de wenselijkheid van een wettelijke regeling van de bestuursovereenkomst in de Omgevingswet (deel 1) en op de mogelijke inhoud daarvan (deel 2).