Beslissing op bezwaar dan wel nieuw primair besluit?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 4 april 2012 (nr. 201108770/1/A1) aangegeven dat niet de verschijningsvorm maar het oogmerk en de strekking van het besluit bepalend zijn voor het antwoord op de vraag of het besluit een beslissing op bezwaar is dan wel een primair besluit.

Gelet op de gedingstukken en het verhandelde ter zitting heeft het college van burgemeester en wethouders beoogd een besluit op bezwaar te nemen. Dat besluit voorziet in de herroeping van het oorspronkelijke primaire besluit en het in de plaats daarvan stellen van een nieuw besluit, waarmee is voldaan aan de eisen die artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht stelt aan het nemen van een besluit op bezwaar. Artikel 7:11 luidt immers als volgt:

  1. Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden besluit plaats.
  2. Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het bestuursorgaan het bestreden besluit en neemt het voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit.

Gelet hierop is het besluit een besluit op bezwaar. Dat het, gelet op de daarin gekozen bewoordingen, de verschijningsvorm heeft van een primair besluit, maakt dit niet anders.