Bepalen van gezamelijk oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken

Bij een beoordeling of een bouwplan vergunningsplichtig is, wordt getoetst aan de regels van vergunningsvrij bouwen volgens bijlage II bij het Bor. In geval van bouwwerken in artikel 2 van bijlage II bij het Bor kan het bestemmingsplan niet in de weg staan. Er hoeft derhalve geen bestemmingsplantoets plaats te vinden. In geval van artikel 3 van bijlage II bij het Bor, mag er echter geen strijd zijn met de bestemmingsplanregels. Hierover het volgende.

In bestemmingsplannen is vaak geregeld dat de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een woning een maximaal oppervlakte mogen hebben. Hierover heeft de Afdeling overwogen:

2.8.2. Artikel 2 van bijlage II bij het Bor, gelezen in samenhang met artikel 2.3, tweede lid, van het Bor, wijst categorieën van bouwwerken aan die vergunningvrij zijn ten aanzien van de activiteiten bouwen en gebruiken. Dat betekent dat het bestemmingsplan niet in de weg kan staan aan het bouwen van bouwwerken die aan de in artikel 2 gestelde eisen voldoen. Naar het oordeel van de Afdeling moet hieruit worden afgeleid dat bouwwerken die ingevolge artikel 2 van bijlage II bij het Bor vergunningvrij zijn, niet meetellen bij de vraag of door de bouw van andere categorieën bouwwerken, de maximaal in het bestemmingsplan toegelaten oppervlakte aan bouwwerken wordt overschreden.

De in artikel 2 van bijlage II bij het Bor aangewezen categorieën van bouwwerken tellen dus niet mee bij de vraag of de maximaal in het bestemmingsplan toegelaten oppervlakte wordt overschreden. Als een uitbouw aan de achterzijde van een woning – op zichzelf beoordeeld – dus valt onder artikel 2 van bijlage II bij het Bor, wordt deze niet betrokken bij de berekening van de totale oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen. De in artikel 3 van bijlage II bij het Bor aangewezen categorieën tellen wel (altijd) mee.

Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat ten aanzien van bouwwerken als bedoeld in artikel 2 van bijlage II bij het Bor de jurisprudentie wordt voortgezet die is ontwikkeld onder werking van de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).

Zie: Ab 8 augustus 2012, 201105349/1/A1

In de op deze site te vinden nieuwsbrief van januari 2011 wordt in het artikel “Oppervlakteperikelen” ingegaan op de mogelijkheden van vergunningsvrij bouwen van bijbehorende bouwwerken in het achtererfgebied (pagina 11).