Artikelen door Tonnaer Stagiair

Proeftuin Omgevingsplan

Is het digitale omgevingsplan behapbaar? Uit de Proeftuin Omgevingsplan blijkt van wel.  In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Geonovum samen met Tonnaer, Tercera, het Kadaster, Macaw en de gemeente Bussum een proeftuin ontwikkeld: een demonstratiewebsite waar wordt getoond hoe het integrale brede omgevingsplan kan worden gevisualiseerd. De proeftuin is te vinden […]

Evaluatie experiment flexibele bestemmingsplannen

In 2012 zijn zes gemeenten begonnen met het experiment ‘flexibele bestemmingsplannen’ onder begeleiding van Platform31. Dit experiment maakt het mogelijk af te wijken van diverse wettelijke bepalingen. De gedachte achter de flexibele plannen komt grotendeels overeen met het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet: ruimte bieden voor ontwikkelingen, vrijheid en vertrouwen geven aan burgers en initiatiefnemers, […]

Parkeernormen in bestemmingsplannen

Op 9 september 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een richtinggevende uitspraak gedaan over het opnemen van parkeernormen in bestemmingsplannen. Daarbij mag op grond van artikel 3.1.2 lid 2 Bro verwezen worden naar beleidsregels. De Afdeling geeft aan dat die verwijzing, mits voldoende concreet, een dynamische verwijzing mag betreffen: met wijziging […]

Annotatie plattelandswoning en woon- en leefklimaat

Onlangs is een annotatie verschenen bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 juli 2015 (nr. 201408339/1/A1). Hieruit blijkt dat het feit dat een voormalige agrarische bedrijfswoning die door een derde wordt bewoond (een zogenoemde plattelandswoning) onder de werking van de Wet plattelandswoningen is gebracht, niet zonder meer betekent […]

Annotatie ex nunc of ex tunc beoordeling

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 16 september 2015 (nr. 201307886/2/A1) een interessante uitspraak gedaan over de vraag of ‘ex nunc’ of ‘ex tunc’ op een bouwvergunningaanvraag moet worden beslist. Hoofdregel in het bestuursrecht is ‘ex nunc’ beslissen (op basis van het recht dat geldt op het moment van het nemen […]

Een nieuwe directeur bij Tonnaer: Gert Peter Vos MSc MCD

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht heeft dit jaar haar 20-jarig bestaan gevierd. Een mijlpaal voor een adviesbureau. Ik ben trots dat die mijlpaal dankzij de inzet van velen bereikt kon worden. Tijdens de goed bezochte Klantendag op 24 september 2015 heb ik uitgesproken dat er, vooral met het oog op de komende Omgevingswet, een mooie toekomst […]

Annotatie Gemeentestem (Gst.2015/108)

In het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2015/108) is de annotatie van mr. Yuval Schönfeld bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 juli 2015, nr. 201405760/1/A3 verschenen. Deze uitspraak geeft een aantal interessante overwegingen voor de handhavingspraktijk. De Afdeling past in deze uitspraak, bij wijze van uitzondering, de […]

Even voorstellen: Thijs Koerselman

Ik ben Thijs Koerselman. Aan het begin van deze maand ben ik in dienst getreden bij Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht als planologisch adviseur. In deze functie zal ik mij onder meer gaan bezig houden met het opstellen van bestemmingsplannen en advisering over alle aspecten die bij processen rondom ruimtelijke plannen komen kijken. Ik zit nu […]