Artikelen door Anita Freij

Interessante uitspraak over kruimelgevallen-omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan

Op 22 februari 2017 (nr. 201601791/1/A1, ECLI:NL:RVS:2017:487) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een interessante uitspraak gedaan over de toepassing van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c jo. artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2° Wabo jo. […]

Raad van State bevestigt: combinatie van ‘kruimels’ mogelijk bij afwijking bestemmingsplan

In haar uitspraak van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:744) bevestigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling), in navolging van enkele rechtbanken (zie o.a. Rb Midden-Nederland, 15 maart 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1335 en Rb Overijssel, 24 december 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:5706) dat het mogelijk is om met  een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub c […]

Participatie en communicatie via app

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht lanceert webapplicatie voor participatieprocessen. Participatie en communicatie vormt een essentieel onderdeel van planologische procedures. Naast kennis van de inhoud van de (Omgevings-)wet, een goede ruimtelijke ordening en gemotiveerde besluitvorming neemt het belang van pro-actief communiceren en participeren toe. Een goed communicatie- en participatieproces verkleint de kans op zienswijzen, bezwaren en beroep […]

Voorbeelden van het omgevingsplan

Door Armando Snijders[1] Al behoorlijk wat gemeenten experimenteren met het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’. Doel van al die experimenten is vooral oefenen met het maken van een omgevingsplan, vooruitlopend op de Omgevingswet. Standaarden zijn er nog niet en er zijn dan ook al verschillende varianten bedacht, voor zowel heel flexibele als meer gedetailleerde plannen.[2] De […]

Ervaring met de Omgevingswet

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht is vanaf het begin in diverse rollen betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Tonnaer heeft daardoor kennis en ervaring van de verschillende aspecten van de Omgevingswet. Onze werkwijze is betrokken, klantgericht en met oog voor de context van de opgave. Tonnaer staat voor maatwerk! Veel opdrachtgevers in alle bestuurslagen weten ons […]

De Omgevingswet en marktpartijen, What’s in it for me?

In 2019 wordt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet van kracht en werkelijk iedereen krijgt ermee te maken. Op dit moment werken veel gemeenten al volgens de filosofie van de nieuwe Omgevingswet. Maar wat verandert er eigenlijk voor de marktpartijen? Het thema omgevingswet is binnen deze sector nog lang niet overal bekend, toch kunnen ook zij […]

Annotatie over ondersteunende horeca en toetsing criterium ontoelaatbaar nadelige beïnvloeding woon- en leefklimaat bij APV-exploitatievergunning

In het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2017/23) is onlangs een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 september 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2466). In deze uitspraak komen drie leerstukken aan de orde die voor de praktijk erg interessant zijn. Dit artikel geeft een samenvatting van […]

Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

Op 26 januari jl. heeft minister Schultz een wetsvoorstel ingediend dat strekt tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Het is nog niet bekend wanneer de voorgestelde wet in werking zal treden, maar uit de parlementaire stukken blijkt wel dat spoedige inwerkingtreding wordt beoogd. Strekking Sinds de inwerkingtreding van […]

Presentatie Omgevingswet, Gemeente Renswoude

Op 24 januari heeft Nico op de Laak een presentatie gegeven over de Omgevingswet tijdens een commissievergadering bij de gemeente Renswoude. Renswoude heeft Tonnaer opdracht gegeven voor het schrijven van een omgevingsvisie. Het schijven van een omgevingsvisie doen wij natuurlijk niet alleen maar samen met de gemeente en haar inwoners, bedrijven en instellingen in de […]