Artikel in vakblad Toets over project Landbouwontwikkelingsgebied Egchelse Heide in Peel en Maas

Op 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas het bestemmingsplan ten behoeve van het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Egchelse Heide vastgesteld. Een LOG biedt ontwikkelingsruimte aan nieuwe intensieve veehouderijen. Het LOG Egchelse Heide is specifiek bedoeld voor dit soort bedrijven die elders in de gemeente een knelpunt oplossen.

In de uitgave van september 2013 verschijnt in het vakblad Toets een artikel over dit onderwerp. Toets is een vakblad over ontwikkelingen op het gebied van milieueffectrapportage. In dit artikel worden de obstakels beschreven die bij zich bij de planontwikkeling voordeden, specifiek voor wat betreft milieuaspecten. In het artikel wordt onder meer ingegaan op de systematiek ter bepaling van de milieuruimte voor het LOG, en op welke manier knelpunten zijn opgelost. Eén van de oplossingen lag in het opnemen van een voorwaardelijke verplichting in de bestemmingsplanregels over de stikstofdepositie, om strijd met natuurbeschermingswetgeving te voorkomen. Ook heeft het project geleid tot het opstellen van beleid omtrent stikstofdepositie. Het artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Grontmij als milieukundig adviseur en is eind september te lezen in Toets (www.toets-online.nl).

Francien Limpens is gedetacheerd bij de gemeente Peel en Maas en was als jurist bij het project betrokken. Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht biedt graag ondersteuning bij projecten in de vorm van bijvoorbeeld projectleiders of juridisch adviseurs.