Annotatie plattelandswoning en woon- en leefklimaat

Onlangs is een annotatie verschenen bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 juli 2015 (nr. 201408339/1/A1). Hieruit blijkt dat het feit dat een voormalige agrarische bedrijfswoning die door een derde wordt bewoond (een zogenoemde plattelandswoning) onder de werking van de Wet plattelandswoningen is gebracht, niet zonder meer betekent dat ter plaatse van die woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat heerst. Nader onderzoek naar een acceptabel woon- en

leefklimaat ter plaatse van de ‘eigen’ woning is in het ruimtelijke besluit tot aanwijzing als plattelandswoning vereist. Dat geldt ook voor milieuaspecten die uitdrukkelijk deel uitmaken van de toetsing van de milieugevolgen waar de Wet plattelandswoningen op ziet, zoals gluid en geur. Deze uitspraak is geannoteerd in De Gemeentestem door Francien Limpens. U kunt de uitspraak en annotatie via deze link lezen.