Annotatie over ondersteunende horeca en toetsing criterium ontoelaatbaar nadelige beïnvloeding woon- en leefklimaat bij APV-exploitatievergunning

In het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2017/23) is onlangs een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 september 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2466). In deze uitspraak komen drie leerstukken aan de orde die voor de praktijk erg interessant zijn. Dit artikel geeft een samenvatting van de uitgebreidere annotatie die hier kunt downloaden.

  1. Ondersteunende of ondergeschikte horeca

Ten eerste was in de uitspraak de vraag aan de orde wanneer er gesproken kan worden van ondersteunende horeca ten dienste van de hoofdfunctie sporthal. De uitspraak had betrekking op de verlening van een exploitatievergunning op grond van de APV. In de APV was vastgelegd dat de desbetreffende vergunning niet zal worden verleend als de activiteit niet past binnen het vigerende bestemmingsplan. In de annotatie wordt onder andere beschreven dat een dergelijke bepaling in de APV op het eerste gezicht lijkt op een weigeringsgrond, maar dit eigenlijk een afstemmingsbepaling is tussen de APV en het bestemmingsplan.

De Afdeling was van oordeel dat het in de horecaruimte van een sporthal faciliteren van feesten, zoals verjaardagsfeesten en bruiloften, niet ten dienste staat van de hoofdfunctie sport, zodat een dergelijk gebruik niet als ondersteunende horeca in de zin van het bestemmingsplan is aan te merken.

In de annotatie worden verschillende uitspraken behandeld waarin door de Afdeling wordt beoordeeld of er nog gesproken kan worden van ondersteunende of ondergeschikte horeca bij de hoofdfunctie. Hierbij is onder andere het volgende relevant:

  • Staat het ondersteunende gebruik ten dienste van de hoofdbestemming?
  • Wat is de oppervlakte of het maximaal toegestane percentage voor de ondersteunende functie in relatie tot de totale oppervlakte van de hoofdbestemming?
  • Hoe is het omzetpercentage van de ondergeschikte functie in relatie tot de omzet die wordt gegenereerd met de hoofdfunctie?
  • Hoeveel fte’s zijn er werkzaam in de ondergeschikte functie in relatie tot het aantal werkzame fte’s in de hoofdfunctie?
  1. Kortdurend en incidenteel gebruik in strijd met het bestemmingsplan?

Ook wordt in de annotatie ingegaan op het leerstuk van het kortdurende en incidentele gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Het maximaal vijf keer per jaar houden van een feest dat niet ten dienste staat van de hoofdfunctie (sporthal) is geen kortdurend en incidenteel gebruik in strijd met het bestemmingsplan, dat bij wijze van uitzondering toch wordt toegelaten.

  1. Toetsing van het criterium van het ontoelaatbaar nadelig beïnvloeden woon- of leefsituatie omgeving van het horecabedrijf

Tenslotte komt in de annotatie aan bod hoe dient te worden omgegaan met het toetsingscriterium in veel APV’s van het op ontoelaatbare wijze nadelig beïnvloeden van de woon- of leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf. Gesteld was door het bevoegde gezag dat wordt voldaan aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit en de APV. Met deze conclusie kon volgens de Afdeling niet worden volstaan. De beoordeling of het woon- of leefklimaat ontoelaatbaar nadelig wordt beïnvloed is immers een andere dan de beoordeling of aan bedoelde geluidsnormen wordt voldaan. Krachtens vaste jurisprudentie is bij de beoordeling of de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf ontoelaatbaar nadelig wordt beïnvloed het toegelaten geluidsniveau een gegeven. Bij de APV-vergunningverlening zal er van uit moeten worden gegaan dat de horeca-inrichting aan de gestelde milieunormen voldoet en dat daarvan de volgens die normen maximaal toelaatbare milieueffecten uitgaan. De beoordeling of een horeca-inrichting aan de gestelde geluidsnormen voldoet, kan uitsluitend in het kader van de handhaving van de Wet milieubeheer aan de orde komen, zodat indien daaraan niet wordt voldaan, gebruik moet worden gemaakt van de aan de milieuwetgeving te ontlenen bevoegdheden tot handhaving. Het bevoegd gezag moet in het kader van de APV-vergunningverlening een verdere toetsing en belangenafweging verrichten aan andere in de APV opgenomen criteria (onder andere het karakter van de straat en de wijk waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van het horecabedrijf en de spanning waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds bloot zal komen te staan dor de exploitatie). Er moet dus een afweging worden gemaakt waarin ook moet worden betrokken of een horeca-inrichting op de desbetreffende locatie toelaatbaar is. Daarbij mag ook het karakter van de omgeving van de horeca-inrichting worden betrokken en de uitstraling van de horeca-inrichting op de omgeving. In de geannoteerde Afdelingsuitspraak is overwogen dat het feit dat aan de geluidsnormen wordt voldaan krachtens de jurisprudentie een gegeven is waar in het kader van de APV-vergunningverlening van uit moet worden gegaan. Van een verdere belangenafweging, zoals de APV vereist, is niet gebleken. Vandaar dat de Afdeling aangeeft dat de beoordeling of het woon- en leefklimaat ontoelaatbaar nadelig wordt beïnvloed een andere is dan de beoordeling of aan de geluidsnormen wordt voldaan.

De volledige annotatie van mr. Yuval Schönfeld uit het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2017/23) kunt u hier downloaden.

Tonnaer Adviseurs helpt u verder!

Heeft u ook behoefte aan een advies over deze problematiek of over een andere handhavings- of juridische kwestie?  Of wilt u advies over de toepassing van deze leerstukken in uw concrete situatie? Neem dan telefonisch contact op met mr. Yuval Schönfeld (tel. 040-2571336). Tonnaer Adviseurs kan ondersteuning bieden door middel van de deskundigheid van onze juristen en planologen. Zij staan klaar om u te adviseren!