Annotatie Gemeentestem (Gst.2015/108)

In het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2015/108) is de annotatie van mr. Yuval Schönfeld bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 juli 2015, nr. 201405760/1/A3 verschenen. Deze uitspraak geeft een aantal interessante overwegingen voor de handhavingspraktijk. De Afdeling past in deze uitspraak, bij wijze van uitzondering, de regel toe dat de niet bindende toelichting op een bestemmingsplan inzicht kan geven over de bedoeling van de planwetgever. Bij de vaststelling of er al dan niet sprake was van een overtreding werd in dit geval dus toch gekeken naar de plantoelichting. Verder wordt in de annotatie ook ingegaan op de vraag wanneer een kortdurend en incidenteel met het bestemmingsplan strijdig gebruik toch wordt toegestaan en welke rol de verruiming van de mogelijkheid om een omgevingsvergunning voor ‘kruimelgevallen’ te verlenen (de wijziging van het Bor per 1 november 2014)  op deze toetsing heeft. Tenslotte wordt in de annotatie behandeld wanneer er in verschillende situaties (bij een omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’, ‘afwijken van het bestemmingsplan’, ‘milieu’ en bij een ontwerp-bestemmingsplan), voldoende aanknopingspunten aanwezig zijn voor de conclusie dat sprake is van concreet zicht op legalisering. In de komende Nieuwsbrief zal een artikel worden opgenomen waarin ook op deze uitspraak wordt ingegaan.

Download annotatie gemeentestem