Referentieprojecten Omgevingswet

Op deze pagina vindt u al onze referentieprojecten met betrekking tot de Omgevingswet.

Implementatie Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet Maastricht

Implementatie van de Omgevingswet is een omvangrijk traject. De gemeente Maastricht heeft hierbij ondersteuning gevraagd bij Tonnaer. Het gaat hierbij enerzijds om inhoudelijke ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opstellen van het plan van aanpak voor de implementatie en voor de verschillende producten en het maken van procesbeschrijvingen. Anderzijds gaat het om ondersteuning bij de procesmatige kant, wat kan bestaan uit het analyseren van de werkwijze en processen, het geven van trainingen etc.

Omgevingsplan

Omgevingsplan Bussum

De voormalige gemeente Bussum heeft zich aangemeld in het kader van de Crisis- en herstelwet voor het toen nog grondgebied dekkende ‘Omgevingsplan Bussum’. Overigens moeten we formeel spreken van een “bestemmingsplan met verbrede reikwijdte” omdat het plan gebaseerd is op de Crisis- en herstelwet. Maar feitelijk is het een experimenteel omgevingsplan, waarbij we vooruitlopen op de Omgevingswet.

Aan het concept voor het Omgevingsplan Bussum is volop gewerkt. Door de fusie van Naarden, Muiden en Bussum tot de gemeente Gooise Meren heeft dit project lang stil gelegen. Na de zomer 2016 wordt dit weer opgepakt. Het omgevingsplan Bussum kent grotendeels een beheersmatig karakter, voor de bestaande woonwijken, beschermde dorpsgezichten, het centrumgebied, de spoorzone, het bedrijventerrein en de overige gebieden binnen de gemeente. Doelstellingen voor het omgevingsplan zijn deregulering, vereenvoudiging en het zoveel mogelijk integreren van alle bestaande regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Daarbij ontstaat meer flexibiliteit en meer ruimte voor kleine initiatieven: geen starre regels meer, maar waar mogelijk een globalere regeling. Ook het optimaal raadpleegbaar maken van het plan voor alle mogelijke partijen die het plan gebruiken is een belangrijk doel. Dit laatste, maar zeker ook het integreren van zoveel mogelijk regelingen (en het daarmee ten volle benutten van de verbrede reikwijdte) maakt het Omgevingsplan Bussum tot een bijzonder plan.

Omgevingsplan OldenzaalOldenzaal

Voor de gemeente Oldenzaal maken wij (de eerste fase van) het grondgebied dekkende omgevingsplan. Meer dan in Bussum ligt het accent in Oldenzaal op het mogelijk maken van
nieuwe ontwikkelingen en het stimuleren van nieuwe projecten (uitnodigingsplanologie, organische ontwikkeling). En minder ligt het accent op het meenemen van zoveel mogelijk regelingen. In Oldenzaal spelen ook weer heel andere thema’s. Milieu is bijvoorbeeld een belangrijker aandachtspunt dan in Bussum, waar nauwelijks sprake is van buitengebied en alleen ‘lichte’ bedrijven aanwezig zijn. Wat in Oldenzaal, evenals overigens in Bussum, heel belangrijk is, is het participatietraject. Het is de bedoeling dit op een vernieuwende manier in te steken om zoveel mogelijk mensen hun inbreng te laten leveren. Waar Bussum direct één omgevingsplan voor het gehele Bussumse grondgebied maakt, begint Oldenzaal met het deelgebied Nieuw Stedelijk Kerngebied.

Omgevingsplan De Kade, Maassluis

In opdracht van een projectontwikkelaar maken we het Omgevingsplan De Kade in de gemeente Maassluis. Dit betreft een huidig bedrijventerrein dat omgezet wordt naar een gemengd woon- en werkgebied. Het omgevingsplan maakt deze transformatie mogelijk op een zo flexibel mogelijke manier, binnen duidelijke randvoorwaarden. Die randvoorwaarden worden opgesteld vanuit doelstellingen voor het gebied, op basis waarvan concrete bouwstenen voor de ontwikkeling gelden. De kwaliteit van het gebied en een goed woon- en leefklimaat staan daarbij voorop.

Omgevingsplan Rijnhaven Oost, Alphen aan den RijnAlphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn is de eerste gemeente in Nederland die een ontwerp-omgevingsplan ter inzage heeft gelegd. De gemeente heeft ons gevraagd dit plan juridisch nog eens goed tegen het licht te houden en te verfijnen ten behoeve van de vaststelling. Bijzonder aan dit plan is vooral de flexibiliteit die geboden wordt door kaders voor geluid en andere milieufactoren te geven en door veel te werken met globale normen die via beleidsregels worden geconcretiseerd. De beleidsregels geven een duidelijke richtlijn voor de interpretatie van die normen.

 Overige werkzaamheden

 Ondersteuning Crisis- en herstelwetgemeenten via ministerie I&M

De Crisis- en herstelwet, of beter gezegd: het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet geeft diverse gemeenten  de mogelijkheid om te experimenteren met bestemmingsplannen met een verbrede reikwijdte. Deze gemeenten kunnen daarmee vooruitlopend op de Omgevingswet alvast “oefenen” met het omgevingsplan. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een expertpool samengesteld die deze gemeenten ondersteunen als daaraan vanuit de gemeenten behoefte bestaat. Het kan dan gaan om het geven van presentaties, het beantwoorden van vragen, meedenken met op te stellen plannen, kwaliteitscontrole van stukken. Kortom: alle zaken die een gemeente tegenkomt bij de praktische uitvoering van het experiment, zoals organisatie van de start van het project, het op gang brengen, stimuleren of naar een volgend niveau brengen van het denkproces, vragen over de mogelijke reikwijdte, deregulering enzovoort.

Proeftuin digitalisering omgevingsplan Geonovum

Geonovum heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een demonstratie-omgeving ontwikkeld voor geonovumeen presentatie van het omgevingsplan. In deze demo-omgevingbussum worden ervaringen opgedaan met wensen en eisen voor het digitaal  beschikbaar stellen en raadplegen van het omgevingsplan. De discussie over de verbeelding van het omgevingsplan wordt hierdoor concreter. Ook helpt de demo-omgeving om de wensen en eisen voor de digitale standaarden en een opvolger van www.ruimtelijkeplannen.nl scherp te krijgen. In deze proeftuin wordt het ‘Omgevingsplan Bussum’ als input gebruikt. Geonovum heeft de demo-omgeving gemaakt in samenwerking met Tercera, Macaw, het Kadaster, de gemeente Bussum en Tonnaer. Zie https://omgevingsplandemo.geonovum.nl