PDF

New Europe City Makers Pre Summit

City makers uit 80 verschillende steden van Nederland en Europa kwamen op 4 februari jl. in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger bijeen om kennis en ervaringen te delen. De input van deze bijeenkomst wordt verwerkt in een ‘City Makers Agenda’, welke dient als input voor de EU Urban Agenda. Dit is een verdrag dat op 30 mei 2016 getekend zal worden door de ministers van de EU lidstaten, te weten het ‘Pact van Amsterdam’.

De vraag die centraal staat is ‘Hoe kan een constructieve samenwerking tussen overheid (top down) en stadsmakers (bottom up) tot stand worden gebracht om daarmee de sociale innovatie in de stad te intensiveren?’ Om deze vraag te kunnen beantwoorden werden diverse workshops georganiseerd. Tonnaer was hierbij aanwezig.

 

Co-creation citizens and the government

Tijdens de eerste workshop, co-creation citizens and the government, stond een nieuwe manier van politieke samenwerking tussen de overheid en de inwoners centraal. Aan tafel zaten onder andere Amalia Zepou, de vice mayor van Athene en Sophie Kiesouw, coach en coördinator bij Starters4Communities. De tafelgasten discussieerden en kwamen met voorbeelden uit eigen steden. Daarbij speelde de samenwerking met inwoners, gemeente, en diverse andere partijen, zoals de universiteit, een centrale rol bij het inventariseren van concrete behoeften en de (on)mogelijkheid tot invulling daarvan. Het doel van een dergelijke samenwerking is om te komen tot een overheid die als coach fungeert. Het idee is dat de city makers met minder regelgeving geconfronteerd worden en meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen (vgl. burgerparticipatie en zelfsturen, welke trends in onze maatschappij steeds meer zichtbaar worden).

 

Redesigning democracy

In de tweede workshop, redesigning democracy, stond de vraag centraal ‘Who owns the City?’. Hieruit kwam voornamelijk naar voren dat er behoefte is aan een andere inrichting van de democratie. In diverse steden wordt al gewerkt met het houden van een onafhankelijke burgertop, een G1000, geïnspireerd op een onorthodoxe gedachte. De betrokkenheid tussen politiek en inwoners dient op deze manier te worden vergroot.

 

Conclusie

Uit deze New Europe City Makers Pre Summit wordt duidelijk dat er een groot verlangen bestaat naar meer samenwerking tussen partijen, zoals overheid, inwoners van een stad en diverse andere betrokken instanties. Eenbottom up systeem is gewenst, waarbij eerst de behoeften van de bevolking worden geïnventariseerd. Om de horizontale en verticale verhoudingen samen te brengen is een onafhankelijk instituut nodig. De ontwikkelingen die worden waargenomen zijn de oprichting van een onafhankelijk LAB en een G1000 burgertop om zo de betrokkenheid tussen politiek en inwoners te vergroten. Tonnaer adviseurs houdt dergelijke innovatieve ontwikkelingen op het gebied van omgevingsrecht bij, met als doel om u nog beter van dienst te kunnen zijn.