Ruimtelijke kwaliteit

De Nederlandse leefomgeving heeft bepaalde ruimtelijke kwaliteiten en karakteristieken die behouden en versterkt moeten worden. Hiervoor heeft een gemeente al verschillende instrumenten tot haar beschikking, zoals de structuurvisie, het welstandsbeleid en beeldkwaliteitsplannen. Daarnaast kunnen gemeenten met het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen ontwikkelingen meer gaan sturen op ruimtelijke kwaliteit.

Door bij ruimtelijke ontwikkelingen meer te sturen op het behoud, herstel en/of versterken van de ruimtelijke kwaliteiten in een gebied, kunnen bepaalde initiatieven, die niet (direct) binnen het bestemmingsplan passen, mogelijk worden gemaakt als deze bijdragen aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Uitgangspunt is dat er ruimte is voor uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen, mits die gelijk opgaan met verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. Ontwikkelingsruimte en kwaliteitsprestaties moeten in evenwicht zijn.

Gebiedsgerichte visie voor ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd door naast bescherming vooral in te zetten op het verbinden van bestaande gebiedskwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen, waarbij bestaande kwaliteiten worden beschermd en versterkt en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd. Feitelijk betekent het dat de goede functie op de goede plek op de goede manier ingepast wordt in de omgeving. Om vast te leggen wat nu de ruimtelijke kwaliteit van een gebied is en om sturing te kunnen geven aan wat de kwaliteitsprestaties moeten zijn bij een ontwikkeling in dat gebied, stelt Tonnaer samen met u de beleidsnotitie ‘Ruimtelijke kwaliteit’ op. Tonnaer hanteert een werkwijze waarbij er op een gestructureerde manier gewerkt wordt aan een heldere en breed gedragen notitie. Bij het opstellen van de notitie ‘Ruimtelijke kwaliteit’ wordt gewerkt volgens een fasering die gebaseerd is op de volgende stappen:

  • Gebiedsbeschrijving;
  • Ontwikkelingsperspectief;
  • Kwaliteitsverbeterende maatregelen;
  • Juridische verankering tegenprestatie.

Tonnaer brengt uw Ruimtelijke kwaliteit in beeld

Tonnaer heeft veel ervaring met het opstellen van een beleidsnotitie ‘Ruimtelijke kwaliteit’. Diverse Nederlandse gemeenten hebben wij al ondersteund bij het maken van dit kwaliteits sturend beleidsinstrument. Wij kunnen u op de volgende manieren ondersteunen:

  • Sterke inhoudelijke of procesmatige projectleiders voor naar burgers of bestuur;
  • Innovatief meedenken aan toekomstgerichte oplossingen;
  • Creëren van een gebruiksvriendelijk beleidsdocument;
  • Actieve communicatie naar burgers, bedrijven en bestuurders.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over de nota ruimtelijke kwaliteit ? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem voor meer informatie telefonisch contact op met Steffie Renders.