Ruimtelijke onderbouwing

De gemeente kan een ruimtelijke onderbouwing verlangen indien een bouwplan c.q. ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan en deze wil toch medewerking verlenen aan het initiatief. Deze ruimtelijke onderbouwing dient, naast bijvoorbeeld de bouwtekeningen, toegevoegd te worden aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Wat staat er in een correcte ruimtelijke onderbouwing

Een ruimtelijke onderbouwing is een uitgebreide beoordeling van de aanvaardbaarheid en haalbaarheid van een bouwplan of ontwikkeling. In een goede ruimtelijke onderbouwing komen veelal de volgende aspecten aan de orde:

  • beschrijving van het bouwplan of de ontwikkeling
  • beschrijving van en relatie met de omgeving
  • toetsing aan wettelijke kaders en beleidskaders van Rijk, provincie, regio en gemeente
  • integrale stedenbouwkundige, ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische motivering en afweging
  • beschrijving van de gewenste beeldkwaliteit
  • een waterparagraaf
  • toetsing aan relevante milieuaspecten en conclusies van de eventueel noodzakelijke onderzoeken (bijvoorbeeld bodem, geluid, archeologie, flora en fauna)
  • beschrijving overige aspecten (zoals duurzaamheid, verkeersafwikkeling, parkeren, kabels en leidingen, civielrechtelijke aspecten etc.)
  • financieel-economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid

Tonnaer is uw professional voor het maken van een ruimtelijke onderbouwing

Tonnaer stelt voor u een goede ruimtelijke onderbouwing op en bepaalt (vaak in overleg met de gemeente) de inhoud van de ruimtelijke onderbouwing. Wij onderhouden de contacten met de gemeente en zorgen voor de uitwisseling van noodzakelijke informatie. Daarnast adviseren wij over onderzoeken die mogelijk uitgevoerd moeten worden voor het maken van de ruimtelijke onderbouwing. Tonnaer werkt hiervoor samen met een aantal onderzoeksbureaus en verzorgt desgewenst de begeleiding van de uitvoering van onderzoeken.

Verder kunnen wij u adviseren over alle andere zaken die met een ruimtelijke onderbouwing verband houden zoals planschade, te volgen procedures, milieu-aspecten en exploitatieplannen. Ook kunnen onze adviseurs u voorzien van passend juridisch advies bij de vaak complexe processen die aan ruimtelijke procedures zijn verbonden.

Wilt u meer te weten over de ruimtelijke onderbouwing?

Bent u geïnteresseerd in een ruimtelijke onderbouwing of wilt u meer weten over het maken van ruimtelijke onderbouwingen? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan of neem contact op met een van onze specialisten. Voor de ruimtelijke onderbouwingen kunt u terecht bij Bjorn Weekers.