Omgevingsplan

Het omgevingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad en komt in de plaats van de volgende instrumenten die momenteel door de overheid worden benut om regels te stellen ter bescherming van de fysieke leefomgeving:

  • Bestemmingsplan / beheersverordening;
  • welstandsnota;
  • verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving, zoals: Algemene plaatselijke verordening, monumentenverordening, bouwverordening, parkeerverordening, ligplaatsenverordening, huisvestingsverordening etc.

Het uitgangspunt is dat elke gemeente één integraal, gebiedsdekkend omgevingsplan opstelt, waardoor inhoudelijke verschillen en tegenstrijdigheden tussen de huidige diversiteit aan plannen en verordeningen wordt voorkomen. Het streven is één integraal kader te bieden, zonder daarbij aan flexibiliteit te verliezen. Toetsing van activiteiten vooraf dient in principe slechts plaats te vinden indien dat noodzakelijk is. Voor het overige kunnen algemene regels volstaan, al dan niet in combinatie met een meldings- c.q. mededelingsplicht.

Mocht een gemeente willen kiezen voor het vaststellen van verschillende omgevingsplannen voor verschillende delen van haar grondgebied, dan is dat mogelijk. Het is echter niet mogelijk om meerdere plannen vast te stellen voor een bepaald deel van het grondgebied. Wijzigingen en herzieningen zijn daarom enkel mogelijk door aanpassing van het oorspronkelijke omgevingsplan en niet door opvolgende zelfstandige wijzigingen, dan wel partiële herzieningen.

De gemeenteraad kan er bij de vaststelling van het omgevingsplan voor kiezen om de vaststelling van onderdelen van het plan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Tonnaer is uw adviseur in omgevingsrecht

Heeft u de ambitie om nu al te beginnen aan het omgevingsplan? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem voor meer informatie telefonisch contact op met ons via 040-2571336.