De bestuurlijke lus

Iedereen kent ze wel: Die dossiers die talloze keren voor de rechter komen zonder dat daadwerkelijk een rechterlijk oordeel over het conflict wordt gegeven, omdat door een procedureel gebrek het besluit wordt vernietigd. Vervolgens moet de gehele procedure opnieuw. Op 1 januari 2010 is de bestuurlijke lus in werking getreden. Doel van deze aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is om procedures bij de rechter te versnellen en om een inhoudelijk oordeel te krijgen. Door de bestuurlijke lus krijgt de bestuursrechter de mogelijkheid om het bestuursorgaan in een tussenuitspraak de gelegenheid te geven om gebreken in een bestreden besluit te herstellen in plaats van dit besluit meteen te vernietigen. Inmiddels wordt de bestuurlijke lus regelmatig toegepast.

De bestuurlijke lus biedt u mogelijkheden voor herstel

Tijdens de zitting bij de rechter moet degene die het woord voert namens de gemeente of een andere partij en die een fout heeft geconstateerd , heel scherp zijn op de mogelijkheid van toepassing van de bestuurlijke lus. Naast andere methoden voor definitieve geschillenoplossing, zoals het in stand laten van de rechtsgevolgen of het passeren van vormfouten, heeft de rechter hiermee een effectief instrument in handen om eenvoudig een gebrek te laten herstellen, zodat daarna alsnog een inhoudelijke toetsing van het herstelde besluit kan plaatsvinden.
Een rechter kan de bestuurlijke lus uit zichzelf (ambtshalve) toepassen, maar dat hoeft niet. Soms is het voordelig aan te sturen op een bestuurlijke lus, maar soms ook juist niet. Wanneer wij een partij vertegenwoordigen in een bestuursrechtelijke procedure, kunnen wij u helpen bij het maken van deze strategische procesrechtelijke keuzes. Er kunnen diverse vragen rijzen over toepassing van de bestuurlijke lus, zowel voorafgaand aan een zitting als achteraf wanneer de rechter de bestuurlijke lus toepast:

  • is het verstandig aan te sturen op een bestuurlijke lus ?;
  • moet bij het herstel opnieuw een terinzagelegging van het ontwerp-besluit plaatsvinden ?;
  • als het om een omgevingsvergunning gaat waarbij een verklaring van geen bedenkingen aan de orde is, moet die dan bij herstel opnieuw worden gevraagd ? ;
  • als het om een bestemmingsplan gaat, moet de raad dan opnieuw in stelling worden gebracht ?;
  • wat als dat binnen de gestelde termijn niet lukt ?

Op deze en andere vragen kunnen wij het antwoord geven. Ook bij het uitvoeren van de bestuurlijke lus, bijvoorbeeld het aanvullen van een motivering aan een besluit, het aanpassen van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing of het laten uitvoeren van een nader onderzoek, kunnen wij u behulpzaam zijn.

Juristen van Tonnaer adviseren u over alle aspecten m.b.t. bestuurlijke lus

Onze professionals zijn juridisch goed onderlegd, kennen het systeem en de mogelijkheden die de bestuurlijke lus te bieden heeft. U kunt van ons verwachten dat wij:

  • op ad-hoc basis bij kunnen staan bij vertegenwoordiging in bestuursrechtelijke procedures;
  • het besluit aan kunnen passen door aanvullend advies/ onderzoek;
  • u het gehele proces met raad en daad bij staan.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over onze dienstverlening rondom de bestuurlijke lus ? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem voor meer informatie contact op met ons via 040 – 257 1336.