Gerechtelijke uitspraak, wat nu?

U dient een gerechtelijke uitspraak te digitaliseren en  u weet niet wat dit inhoudt? Tonnaer kon u helpen door deze voor u te digitaliseren. U voldoet dan aan de norm wanneer u deze binnen de gestelde tijd (veelal 4 weken) na uitspraak digitaal beschikbaar heeft.

Maar buiten het digitaliseren van de gerechtelijke uitspraak wordt mogelijk meer gevraagd. Handelingen die gedaan moet worden door de bronhouders (denk aan aanpassen dossierstatus, publiceren gerechtelijk uitspraak en nieuw besluit (nieuw bestemmingsplan).

Wat dit nu inhoudt en wat dat voor u kan betekenen kunt u hier lezen …

Schematische weergave

Met de inwerkingtreding van de nieuwe RO standaarden (IMR02012) is vastgelegd dat gerechtelijke uitspraken nu als zelfstandig instrument opgenomen moeten worden in het digitale ruimtelijke plan. Dat volgt uit artikel 1.2.1 derde lid van het Besluit ruimtelijke ordening.

Maar wat houdt de uitspraak eigenlijk in voor uw digitaliseringsverplichtingen?

Wat zijn de stappen die u nu moet zetten?

Moet het bestemmingsplan wel of niet worden aangepast?

Elk soort gerechtelijke uitspraak kent zijn eigen uitwerking. Zo kan  het bijvoorbeeld per uitspraak verschillen wat nu de dossierstatus moet worden en of het bestemmingsplan aangepast moet worden

Om dit duidelijk in kaart te brengen heeft Tonnaer een schematische weergave gemaakt.

Deze weergave is onderverdeeld in 3 schema ‘s;

•  voorlopige voorziening

•  tussenuitspraak (bestuurlijke lus)

•  eind uitspraak

Uitgangspunten bij digitaliseren gerechtelijke uitspraak

Welke (gebieds)vorm van digitale gerechtelijke uitspraak is voor u van toepassing?

Aanbevolen vanuit de Praktijkrichtlijnen gebiedsgerichte besluiten 2012 is dat de raadpleger van het digitale plan alleen de  uitspraak ziet wanneer dat voor het plandeel dat hij raadpleegt relevant is.

Dit kan betekenen dat:

 • Een gerechtelijke uitspraak het bestemmingsplan/besluit volledig vernietigt of schorst.
  Plangebied gerechtelijke uitspraak = plangebied van bestemmingsplan/besluit
 • Een gerechtelijke uitspraak bepaalde delen van de plankaart vernietigt of schorst, waardoor delen van het plan vervallen of niet in werking treden.
  Plangebied gerechtelijke uitspraak = de plandelen van het bestemmingsplan/besluit die zijn vervallen of niet in werking getreden
 • Een gerechtelijke uitspraak delen van de regels voor een of meerdere bepaalde bestemmingen vernietigt of eist dat deze toegevoegd dienen te worden.
  plangebied gerechtelijke uitspraak = alle bestemmingsvlakken met die bestemming(en)
 • Een gerechtelijke uitspraak delen van de regels die voor het hele plangebied gelden vernietigt  of juist toevoegt.
  plangebied gerechtelijke uitspraak = plangebied van bestemmingsplan

Wat Tonnaer voor u kan betekenen?

Uitgangspunt is dat de gerechtelijke uitspraak beschikbaar wordt gesteld door het bestuursorgaan dat het besluit waarover de gerechtelijke uitspraak gaat, heeft genomen. Dit kan  betekenen dat u als gemeente deze gerechtelijke uitspraak moet digitaliseren binnen de gestelde eis (veelal vier weken). Wij als Tonnaer beheersen deze digitaliseringsaspecten en  zijn volledig op de hoogte van de jurisprudentie hierover. Ook kunnen wij u helpen met het vervolgtraject, zoals het maken van een nieuw geheel/gedeeltelijk gewijzigd digitaal plan.

Vind u dat er nu  teveel versnippering zit in bedoelde bestemmingsplan en wilt u zorgen dat het geldende plan nog meer tot zijn recht komt dan stellen wij een geconsolideerde versie van het bestemmingsplan voor. Zo heb je een interactief en een zo burgervriendelijk mogelijk digitaal  bestemminsplan.

Wilt U meer weten over hoe Tonnaer u kan helpen?

Vraag dan een vrijblijvende offerte aan of neem contact op met een van onze specialisten. U kunt telefonisch contact opnemen met ons via 040 – 257 1336 of mailen naar info@tonnaer.nl.